Chức năng của nút giao tiếp/truy cập đa điểm (trong chế độ phim)

Bạn có thể gán nút Giao tiếp/truy cập đa điểm cho các chức năng thường dùng trong chế độ phim.

  1. Chọn [Thiết lập: Chức năng nút (ở chế độ mov.)].

  2. Chọn chức năng sẽ gán.

    • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để thiết lập.

Lưu ý

  • Để xóa chức năng mà bạn đã gán, chọn [Chức năng nút (ở chế độ mov.)] trong mục [Thiết lập khác] ở phần [Thiết lập: Đặt lại máy ảnh].
  • Bạn cũng có thể thay đổi thiết lập này bằng cách nhấn và giữ nút Giao tiếp/truy cập đa điểm trên màn hình quay phim.