Ngày/Giờ/Múi giờ

Khi bật nguồn lần đầu tiên hoặc nếu ngày/giờ/múi giờ đã đặt lại, thực hiện theo các bước sau để đặt múi giờ trước.

Bằng cách đặt múi giờ trước, sau này bạn chỉ cần điều chỉnh thiết lập này nếu cần và ngày/giờ sẽ được cập nhập để khớp với múi giờ.

Do ảnh chụp sẽ được thêm thông tin ngày và giờ chụp, đảm bảo bạn đã đặt ngày/giờ.

 1. Chọn [Thiết lập: Ngày/Giờ/Vùng].

 2. Thiết lập múi giờ.

  • Nhấn Phím đa chiều để chọn [Múi giờ].
  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
  • Chọn múi giờ.
  • Nếu múi giờ của bạn không có trong danh sách, nhấn nút MENU, rồi đặt chênh lệch từ UTC trong [Giờ].
  • Chọn tùy chọn [Giờ] (+–/giờ/phút), rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
  • Sau khi thiết lập mục này, nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
  • Sau khi nhập múi giờ hoặc giờ chênh lệch, chọn [OK].
 3. Thiết lập ngày và giờ.

  • Chọn mục, rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
  • Sau khi thiết lập mục này, nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
 4. Thiết lập giờ mùa hè.

  • Thiết lập khi cần thiết.
  • Chọn [Giờ mùa hè tắt] hoặc [Giờ mùa hè], rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
  • Khi giờ mùa hè được đặt thành [Giờ mùa hè], thời gian thiết lập ở bước 3 sẽ sớm hơn 1 tiếng. Nếu đặt thành [Giờ mùa hè tắt], giờ mùa hè sẽ bị hủy và thời gian sẽ lùi lại 1 tiếng.
 5. Thoát thiết lập.

  • Chọn [OK].

Thận trọng

 • Thiết lập ngày, giờ và múi giờ có thể bị đặt lại khi máy ảnh hết pin hoặc tiếp xúc với nhiệt độ đóng băng trong một khoảng thời gian dài. Nếu điều này xảy ra, đặt lại một lần nữa.
 • Sau khi thay đổi [Vùng/Giờ], kiểm tra để đảm bảo ngày/giờ đã được thiết lập chính xác.

Lưu ý

 • Thời gian tự động tắt nguồn có thể kéo dài khi màn hình [Thiết lập: Ngày/Giờ/Vùng] hiển thị.