Thao tác với bàn phím ảo

  1. (1) Vùng nhập để nhập văn bản
  2. (2) Phím con trỏ để di chuyển trong vùng nhập
  3. (3) Số ký tự đã nhập/số ký tự có thể nhập
  4. (4) Bàn phím
  1. (5) Chuyển chế độ nhập
  2. (6) Dấu cách
  3. (7) Xóa một ký tự trong vùng nhập
  4. (8) Thoát vùng nhập
  • Sử dụng Phím đa chiều để di chuyển trong (2) và (4)–(7).
  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để xác nhận nội dung nhập hoặc khi chuyển chế độ nhập.