Thời gian xem lại

Để giữ ảnh hiển thị ngay sau khi chụp, đặt thành [Giữ] và nếu bạn không muốn ảnh hiển thị, đặt thành [Tắt].

  1. Chọn [Chụp: Thời gian xem lại].

  2. Chọn tùy chọn.

Lưu ý

  • Khi bạn đặt [Giữ], ảnh sẽ hiển thị trong khoảng thời gian đã đặt ở tùy chọn [Tắt màn hình] của phần [Thiết lập: Tiết kiệm pin].