Жазу/Ойнату үшін карталарды таңдау

[1-карта] немесе [2-карта] картасы камерада кезде жазуға болады (кейбір жағдайларды қоспағанда). Тек бір карта салынып тұрғанда бұл қадамдарды орындаудың қажеті жоқ.

Екі карта салынған кезде, жазу әдісін және жазу мен ойнату үшін пайдаланылатын картаны төмендегідей таңдауыңызға болады.

Екі салынған картамен жазу әдісі

 1. [Орнату: Record func+card/folder sel./Орнату: Жазу функ+картаны/қалтаны таңдау] параметрін таңдаңыз.

 2. Жазу әдісін орнатыңыз.

  • Түсіру/Фильм separate (Түсіру/Фильм бөлек)

   • Фотосуреттер мен фильмдердің жазу әдісін автоматты түрде теңшеу үшін [Enable/Қосу] параметрін таңдаңыз. Фильмдер [1-карта] картасына, ал фотосуреттер [2-карта] картасына жазылады.
   • Фильм жазу [1-карта] картасы толы немесе салынбаған жағдайда мүмкін емес.
   • [2-карта] картасы салынбаған кезде фотосуреттерді түсіруге болады, бірақ олар сақталмайды. Фотосуретке түсіру карта толы болған жағдайда мүмкін емес.

  Ескерту

  • [Enable/Қосу] параметрін көрсету [Түсіру Rec options/Түсіру Жазу параметрлері], [Фильм Rec options/Фильм Жазу параметрлері], [Түсіру Record/play/Түсіру Жазу/ойнату] және [Фильм Record/play/Фильм Жазу/ойнату] параметрлерін қолжетімсіз етеді.

  Ескертпе

  • [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кезде [1-карта] картасы ойнату үшін фильм жазу режимінде Ойнату түймесі басылған жағдайда пайдаланылады. [2-карта] картасы ойнату үшін фотосуретке түсіру режимінде Ойнату түймесі басылған жағдайда пайдаланылады.
  • ТүсіруRec options (Жазу параметрлері)

   Фотосуреттер үшін жазу әдісін орнатыңыз.

   • Standard (Стандартты)

    Фотосуреттерді [Түсіру Record/play / Түсіру Жазу/ойнату] терезесінде таңдалған картаға жазады.

   • Auto switch card (Картаны автоматты ауыстыру)

    [Standard/Стандартты] параметрімен бірдей, бірақ оған қоса, камера карта толған кезде басқа картаға ауысады. Бұл уақытта жаңа қалта жасалады.

   • Rec. separately (Бөлек жазу)

    Әрбір карта үшін нақты сурет сапасын орнатуыңызға мүмкіндік береді (). Әрбір түсірілім үшін фотосурет 1-карта және 2-карта картасына көрсеткен сурет сапаңызда жазылады.

    RAW және Ықшам RAW карталарына бөлек жазудың RAW суреттері үшін қолжетімді болмайтынын ескеріңіз. SD/SDHC картасын 2-карта картасы ретінде пайдалану фильм жазуға мүмкіндік бермейді.

   • Rec. to multiple (Бірнеше картаға жазу)

    Әрбір түсірілім үшін фотосурет 1-карта және 2-карта картасына бірдей сурет сапасында жазылады. SD/SDHC картасын 2-карта картасы ретінде пайдалану фильм жазуға мүмкіндік бермейді.

  Ескерту

  • [Rec. separately/Бөлек жазу] үшін максималды жарқыл 1-карта және 2-карта карталары үшін басқа сурет өлшемдерін көрсетсеңіз төмендеу болады ().

  Ескертпе

  • Rec. separately (Бөлек жазу)/Rec. to multiple (Бірнеше картаға жазу)

  • Суреттер бірдей файл нөмірімен 1-карта және 2-карта картасына жазылады.
  • Көріністапқыш пен Жылдам басқару экранында көрсетілгендей қолжетімді түсірілімдер саны азырақ бос орны бар картаға арналған.
  • [Card* full/Карта*толы] параметрі карталардың біреуі толған кезде көрсетіледі және одан әрі түсіру мүмкін болмайды. Түсіруді жалғастыру үшін картаны ауыстырыңыз немесе [Түсіру Rec options/Түсіру Жазу параметрлері] параметрін [Standard/Стандартты] параметріне орнатыңыз және бос орны бар картаны таңдаңыз.
  • [Орнату: Record func+card/folder sel./Орнату: Жазу функ+картаны/қалтаны таңдау] терезесіндегі [Folder/Қалта] туралы мәліметтерді Қалта параметрлері бөлімінен қараңыз.
  • ФильмRec options (Жазу параметрлері)

   Фильмдер үшін жазу әдісін орнатыңыз.

   • Standard (Стандартты)

    Фильмдерді [Фильм Record/play / Фильм Жазу/ойнату] терезесінде таңдалған картаға жазады.

   • Auto switch card (Картаны автоматты ауыстыру)

    [Standard/Стандартты] параметрімен бірдей, бірақ жазу карта толған кезде аяқталады. Жазуды жалғастырған кезіңізде, камера жазу үшін басқа картаға ауысады. Жаңа қалта карталарды ауыстырғаннан кейін жасалады.

   • 1-картаRAW, 2-картаMP4

    Әрбір жазу үшін RAW фильмі 1-карта картасына, ал MP4 фильмі 2-карта картасына жазылады, екеуінің де файл нөмірі бірдей болады. Бір карта толған кезде әрі қарай жазу мүмкін болмайды.

   • Rec. to multiple (Бірнеше картаға жазу)

    Әр жазу үшін бірдей фильм 1-карта және 2-карта картасына жазылады.

  Ескерту

  • Rec. to multiple (Бірнеше картаға жазу)

  • Record to multiple (Бірнеше картаға жазу) параметрі келесі фильм жазу өлшемдері үшін қолжетімді болмайды.
   • RAW фильмдері
   • 8K ALL-I
   • 4K 119,9/100,0 кадр/сек. (Кадр жиілігі жоғары фильмдер)
   • 4K ALL-I HEVC (YUV 4:2:2, 10 биттік)
   • 4K 59,94/50,00 кадр/сек. ALL-I H.264 (YUV 4:2:0, 8 биттік)

  Ескертпе

  • Rec. to multiple (Бірнеше картаға жазу)

  • Суреттер бірдей файл нөмірімен 1-карта және 2-карта картасына жазылады.
  • Көріністапқыш пен Жылдам басқару экранында және СКД панелінде көрсетілген қолжетімді жазу уақыты азырақ бос орны бар картаға арналған.
  • [Card* full/Карта* толы] параметрі карталардың біреуі толған кезде көрсетіледі және одан әрі түсіру мүмкін болмайды. Түсіруді жалғастыру үшін картаны ауыстырыңыз немесе [Фильм Rec options/Фильм Жазу параметрлері] параметрін [Standard/Стандартты] параметріне орнатыңыз және бос орны бар картаны таңдаңыз.
  • [Орнату: Record func+card/folder sel./Орнату: Жазу функциясын +картаны/қалтаны таңдау] терезесіндегі [Folder/Қалта] параметрі туралы мəліметтерді Қалта параметрлері бөлімінен қараңыз.

Салынған екі картамен жазуды/ойнатуды таңдау

[Standard/Стандартты] немесе [Auto switch card/Картаны авто ауыстыру] параметріне орнатылған [Түсіру Rec options/Түсіру Жазу параметрлері]/[Фильм Rec options/Фильм Жазу параметрлері] параметрімен жазу және ойнату үшін картаны таңдаңыз.

[Түсіру Rec options/Түсіру Жазу параметрлері] параметрі [Rec. separately/Бөлек жазу] немесе [Rec. to multiple/Бірнеше картаға жазу] мәніне орнатылып тұрғанда немесе [Фильм Rec options/Фильм Жазу параметрлері] параметрі [1-картаRAW, 2-картаMP4] немесе [Rec. to multiple/Бірнеше картаға жазу] мәніне орнатылып тұрғанда, ойнату үшін картаны таңдаңыз.

Өлшемді мәзір арқылы орнату

 • Standard (Стандартты) / Auto switch card (Картаны автоматты ауыстыру)

  [Record/play / Жазу/ойнату] параметрін таңдаңыз.

  • Фотосуреттер үшін [Түсіру Record/play/ТүсіруЖазу/ойнату] параметрін, ал фильмдер үшін [Фильм Record/play/Фильм Жазу/ойнату] параметрін таңдаңыз.

   • 1-карта: Жазу және ойнату үшін 1-картаны пайдалану
   • 2-карта: Жазу және ойнату үшін 2-картаны пайдалану
 • Rec. separately (Бөлек жазу)/Rec. to multiple (Бірнеше картаға жазу)/1-картаRAW, 2-картаMP4

  [Play/Ойнату] параметрін таңдаңыз.

  • Фотосуреттер үшін [Түсіру Play/Түсіру Ойнату] параметрін, ал фильмдер үшін [Фильм Play/Фильм Ойнату] параметрін таңдаңыз.
  • Фотосуретке түсіру режимінде Ойнату түймесін басу суреттерді [Түсіру Play/Түсіру Ойнату] терезесінде таңдалған картадан ойнатады.
  • Фильм жазу режимінде Ойнату түймесін басу суреттерді [Фильм Play/Фильм Ойнату] терезесінде таңдалған картадан ойнатады.

Ескертпе

 • [Priority: 1-карта/Басымдық: 1-карта] параметрі орнатылған кезде, камера карталар салынған немесе алынған кезде басымдық картасына ауысады.