Дауыстық жазба жазу және ойнату

Дауыстық жазбаларды түсірілімдеріңізге қосуыңызға (жазуыңызға) болады. Дауыстық жазбалар WAV дыбыстық файлдары ретінде сурет сияқты бірдей файл нөмірімен жазылады. Оларды камера немесе компьютер арқылы ойнатуға болады.

Дауыстық жазбаларды жазу

 1. Ойнатуға ауысыңыз.

 2. Дауыстық жазба қосылатын суретті таңдаңыз.

  • Дауыстық жазбаға қосылатын суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 3. Дауыстық жазбаларды жазыңыз.

  • БАҒА түймесін шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.
  • [Recording memo.../Жазба жазылуда...] түймесі пайда болғаннан кейін түймені басып тұруды жалғастырыңыз және дауыстық жазба микрофонына (1) сөйлеңіз. Әрбір жазба шамамен 30 секундқа дейін болады.
  • Дауыстық жазбаны аяқтау үшін түймені босатыңыз.
  • [Дауыстық жазба суреті] белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады.

Ескерту

 • Дауыстық жазбаларды фильмдерге немесе қорғалған суреттерге қосу мүмкін емес.
 • Дауыстық жазбаларды сыртқы микрофонмен жазу мүмкін емес.

Ескертпе

 • Дауыстық жазба жазудың дыбыстық жазбасын [Ойнату: Memo audio quality/Ойнату: Жазба дыбысының сапасы] терезесінде өзгертуге болады.
 • 30 секундтан ұзақ дауыстық жазбаларды жазу үшін 3-қадамды қайталаңыз.
 • Суретті қарап шығу (түсіргеннен кейін бірден) кезінде бір дауыстық жазбаны 3-қадамды орындау арқылы жазуыңызға болады.
 • FTP серверіне тасымалдау кезінде де дауыстық жазбаны суреттерге ойнату экранынан қоса аласыз. Дегенмен, дауыстық жазбаларды ағымдағы тасымалданып жатқан суретке қосу мүмкін емес.

Жазба дыбысының сапасы

Дыбыстық жазбаларды жазу үшін дыбыс сапасын орнатуыңызға болады.

 1. [Ойнату: Memo audio quality/Ойнату: Жазба дыбысының сапасы] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • 48 гГц: Жоғары сапалы (48 кГц)

   Дауыстық жазбаны фильмдер сияқты дыбыс сапасының бірдей деңгейінде жазуға мүмкіндік береді.

  • 8 кГц: Төмен сапалы (8 кГц)

   [High quality (48 kHz)/Жоғары сапа (48 кГц)] параметріне қарағанда кішірек дауыстық жазба файлының өлшемдерін береді.

Ескерту

 • Бұрыннан бар дауыстық жазбалары бар суреттер үшін қосымша дауыстық жазба жазу осы параметрге қарамастан бірінші түсірудегідей дыбыс сапасының бірдей деңгейінде орындалады.

Дауыстық жазбаларды ойнату

 1. [Ойнату: БАҒА/Дауыстық жазба button function/Ойнату: БАҒА/Дауыстық жазба түймесінің функциясы] параметрін таңдаңыз.

 2. [Play memo(Hold:Rec. memo)/Жазбаны ойнату (Ұстау:Жазба жазу)] параметрін таңдаңыз.

 3. Дауыстық жазба ойнату үшін суретті таңдаңыз.

  • Суретті ойнатуға ауысу үшін Ойнату түймесін басыңыз.
  • Экранның жоғарғы жағындағы [Дауыстық жазба суреті] белгішесімен белгіленген суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 4. Дауыстық жазбаны ойнатыңыз.

  (1) Динамик

  • Дауыстық жазбаны ойнату үшін БАҒА түймесін басыңыз.
  • Дыбыс деңгейін Негізгі диск дискісін бұрау арқылы реттеуіңізге болады.
  • Ойнатуды тоқтату үшін БАҒА түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Суретке қосылған бірнеше дауыстық жазбалар кезекпен ойнатылады.
 • Қосылған дауыстық жазбаларды камераны пайдаланып өздерін өшіру мүмкін емес.
 • Суреттерді өшіру () суреттерге қосылған барлық дауыстық жазбаларды да өшіреді.