Батарея тұтқасын пайдалану

Тік түсіру үшін түймелермен және дискілермен жабдықталған BG-R10 батарея тұтқасы — камераны екі батареямен қуаттандыра алатын қосымша камераның қосалқы құралы.

 1. Контакт қақпақтарын шығарып алыңыз.

  • Батарея тұтқасындағы (1) және (2)-ші контакт қақпақтарын алып тастаңыз.
  • Сақтау үшін (1) - (2)-ші батарея тұтқасының контакт қақпақтарын тіркеңіз.
 2. Батарея бөлімінің қақпағын алып тастаңыз.

  • Батареяны шығарып алмастан бұрын камераны өшіріңіз.
  • Батарея бөлімінің қақпағын камерадан шығарып алыңыз.
  • Қақпақты батарея тұтқасына тіркеңіз.
  • Қақпақты шығарып алу үшін тіркеу процедурасын керісінше орындау арқылы тетікті сырғытып оны босатыңыз.
 3. Батарея тұтқасын тіркеңіз және құлыптаңыз.

  • Батарея тұтқасын камераға салыңыз және босату дискісін оны орнына бекіту үшін бұраңыз.
 4. Аккумулятор қоймасын шығарып алыңыз.

Ескерту

 • Батарея бөлімінің қақпағын қайта бекіту кезінде оны кемінде 90° ашық етіп тіркеңіз.
 • Камераның немесе батарея тұтқасының контактілеріне тимеңіз.

Батареяларды салу

 1. Батареяларды салыңыз.

  • Батареяларды көрсетілгендей салыңыз.
  • Тек бір батарея пайдаланылған кезде оны екі позицияда салуға болады.
  • Батареяларды қорғау үшін көрсеткілердің бағытында олар орнына сырт етіп түскенше итеріңіз.
  • Батареяларды шығарып алу үшін аккумулятор қоймасының тетігін көрсеткі бағытында басыңыз.
 2. Аккумулятор қоймасын бекітіңіз.

  • Аккумулятор қоймасын бекіту үшін оны толығымен кіргізіңіз.

Ескерту

 • Батареяларды тірке кезінде электрлік контактілердің таза екенін тексеріңіз. Контактілердегі барлық кірді жұмсақ шүберекпен сүртіп тастаңыз.
 • Батареяларды батарея тұтқасын камераға бекіткеннен кейін бекітіңіз. Батарея тұтқасы камераға батареялар бекітіліп тұрғанда бекітілсе, ол батареяны тексеру нәтижелерінің дұрыс көрсетілуін болдырмауы мүмкін.
 • Батарея тұтқасын бекітпестен бұрын камераны өшіріңіз және батареяларды шығарып алыңыз.
 • Батарея тұтқасын шығарып алғаннан кейін камераның қорғаныс қақпақтары мен батарея тұтқасының контактілерін қайта бекітіңіз. Батарея тұтқасы біраз уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарып алыңыз.
 • Батарея тұтқасы тіркеулі кезде батарея байланысының қате туралы хабары көрсетілсе, хабардағы нұсқауларды орындаңыз. Камера қуатын жоғалтса, аккумулятор қоймасын қайта орнатыңыз және камераны қайта іске қосыңыз.

Үй электр желісінің розеткасын пайдалану

 1. Тұрақты ток жалғастырғышын тіркеңіз.

  • DR-E6 тұрақты ток жалғастырғышын (бөлек сатылады) батареялар сияқты бірдей жолмен тіркеңіз.
  • Тұрақты ток жалғастырғышын аккумулятор қоймасы сымының ойығы арқылы өткізіңіз.
  • Аккумулятор қоймасын бекіту үшін оны толығымен кіргізіңіз.
 2. Аккумулятор қоймасын бекітіңіз.

  • Сымның ұшын сым тесігінен сыртқа бағыттаңыз.
 3. Тұрақты ток жалғастырғышын айнымалы ток адаптеріне қосыңыз.

  • Тұрақты ток жалғастырғышын AC-E6N айнымалы ток адаптерінің (бөлек сатылады) розеткасына толық кіргізіңіз.
 4. Қуат сымын жалғаңыз.

  • Қуат сымын айнымалы ток адаптеріне қосыңыз және қуат ашасын қуат розеткасына қосыңыз.

Ескерту

 • Камера қосылу кезде қуат сымын немесе розеткасын қоспаңыз немесе ажыратпаңыз және батарея қоймасын шығарып алмаңыз.
 • Тұрақты ток жалғастырғышы сымының батарея тұтқасы мен аккумулятор қоймасы арасында ілініп қалуына жол бермеңіз.

Түйме мен диск операциялары

 • Түймелер мен дискілерді пайдалану үшін тік тұтқаның қосу/өшіру қосқышын (4) ҚОСУ күйіне бұраңыз.
 • Түймелер мен дискілер камерадағы сәйкес түймелер мен дискілер сияқты бірдей жолмен пайдаланылады.
 1. (1) Ысырма түймесі
 2. (2) Multi-function (Мульти функция) Мульти функция түймесі
 3. (3) Негізгі диск Негізгі диск
 4. (4) Тік тұтқаның Қосу/Өшіру қосқышы
 5. (5) Көп функциялы басқару құралы Көп функциялы басқару құралы
 1. (6) Үлкейту немесе кішірейту Үлкейту/Кішірейту түймесі
 2. (7) AF нүктесін таңдау AF нүктесін таңдау түймесі
 3. (8) AE құлпы AE құлпы/FE құлпы түймесі
 4. (9) AF start (AF бастау) AF бастау түймесі
 5. (10) Жылдам басқару дискісі 2 Жылдам басқару дискісі 2

Камераны зарядтау/қуат көзіне қосу үшін USB қуат адаптерін пайдалану

PD-E1 USB қуат адаптерін пайдаланып LP-E6NH немесе LP-E6N батарея жинағын батарея тұтқасынан алмастан зарядтай аласыз. Камераны қуат көзіне қосуға да болады.

Ескерту

 • LP-E6NH және LP-E6N батарея жинақтарын бірге зарядтауға болады.
 • Болмаса, бір уақытта бір LP-E6NH немесе LP-E6N батареясын зарядтай аласыз.
 • LP-E6 батарея жинағын бұл жолмен зарядтау мүмкін емес. LP-E6NH немесе LP-E6N батареясы LP-E6 батареясымен бір уақытта салынған жағдайда, ешқандай батарея зарядталмайды.
 • LP-E6NH немесе LP-E6N батареясы DR-E6 тұрақты ток жалғастырғышы қосылған кезде салынған жағдайда, батарея зарядталмайды.
 • Камераны пайдалансаңыз, зарядтау тоқтайды.
 • Батареялар таусылған кезде, адаптер оларды зарядтайды. Бұл жағдайда, қуат камераға берілмейді.

Зарядтау

 1. USB қуат адаптерін қосыңыз.

  • Камераның қуат қосқышы Қуатты өшіру күйіне орнатылып тұрғанда, USB қуат адаптерін камераның сандық ұясына толық кіргізіңіз.
 2. Батареяны зарядтаңыз.

  • Қуат сымын USB қуат адаптеріне қосыңыз және екінші ұшын қуат розеткасына қосыңыз.
  • Зарядтау басталады және зарядтау шамы жанады.
  • [Зарядтау орындалуда] СКД панелінде көрсетіледі.
  • Зарядтау аяқталғанда, зарядтау шамы өшеді.

Қуатпен жабдықтау

Камераны батареяларды зарядтаусыз желіден қуаттандыру үшін камераның қуат қосқышын Қуат көзіне қосу күйіне орнатыңыз.

Камера желіден қуаттандырылып жатқанда, [Қуатпен жабдықтау] белгішесі СКД панелінде және экранда көрсетіледі.

Камераны желіден қуаттандырудан зарядтауға ауыстыру үшін камераның қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатыңыз.

Ескерту

 • Қуат жинағын қорғау және оны оңтайлы жағдайда сақтау үшін оны 24 сағаттан көп уақыт бойы үздіксіз зарядтамаңыз.
 • Зарядтау шамы жанбаса немесе зарядтау кезінде проблема орын алса (жыпылықтаған зарядтау шамы арқылы көрсетілген), қуат сымын ажыратыңыз, батареяны қайта салыңыз және оны қайта қоспастан бұрын бірнеше минут күтіңіз. Проблема қайталанса, камераны ең жақын Canon қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
 • Қажетті зарядтау уақыты мен зарядталған мөлшер орта температурасы мен қалған сыйымдылыққа байланысты өзгереді.
 • Қауіпсіздік үшін төмен температураларда зарядтау үшін ұзақ уақыт кетеді.
 • Қуат камераға берілген кезде қалған батарея деңгейі төмендеуі мүмкін. Батарея қуатының таусылуын болдырмау үшін қалыпты аралықтарда түсіру кезінде толық зарядталған батареяны пайдаланыңыз.