Уақыт коды

Уақыт кодтары фильм жазылып жатқанда уақытты автоматты түрде жазады. Уақыт кодтары әрқашан өткен сағаттарды, минуттарды, секундтарды және кадрларды жазады. Олар негізінен фильмдер өңделген кезде пайдаланылады.

Уақыт кодын орнату үшін [Түсіру: Time code/Түсіру: Уақыт коды] параметрін пайдаланыңыз.

Ескерту

 • Уақыт кодтары фильмдеріңіз камерадан басқа құрылғыларда ойнатылған жағдайда дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

Санау

 • Rec run (Іске қосуды жазу)

  Уақыт коды тек фильм жазу кезінде алға жылжиды. Жазылған әрбір фильм файлындағы уақыт кодтары алдыңғы файлдағы соңғы уақыт кодынан жалғасады.

 • Free run (Бос жазу)

  Уақыт коды жазбай жатқан кезіңізде де алға жылжиды.

Ескерту

 • [Free run/Еркін іске қосу] параметріне орнатылған кезде, уақыт кодтары жазған Кадр жиілігі жоғары фильмдерге қосылмайды.
 • [Free run/Еркін іске қосу] параметріне орнатылған кезде, уақыт кодтарына уақыт, белдеу немесе жазғы уақыт параметрлеріне жасалған барлық өзгертулер әсер етеді ().

Бастау уақытын орнату

Уақыт кодының бастапқы уақытын орната аласыз.

 • Manual input setting (Қолмен орнатылған кіріс параметрі)

  Кез келген бастау сағатын, минутын, секундын және кадрын орнатуыңызға мүмкіндік береді.

 • Reset (Қайта орнату)

  [Manual input setting/Қолмен енгізу параметрі] немесе [Set to camera time/Камера уақытына орнату] параметрімен орнатылған уақытты «00:00:00.» немесе «00:00:00:» уақытына () қайта орнатады.

 • Set to camera time (Камера уақытына орнату)

  Камерадағы уақыт сияқты орнатылған сағатқа, минутқа және секундқа сәйкес келеді. Кадр мәнін «00» мәніне орнатады.

Фильм жазу есебі

Уақыттың фильм жазу экранында көрсетілу жолын таңдауыңызға болады.

 • Rec time (Жазу уақыты)

  Жазуды күту кезінде қолжетімді жазу уақытын көрсетеді. Жазу кезінде фильм жазу басталғаннан (1) бергі өткен уақытты көрсетеді.

 • Time code (Уақыт коды)

  Фильм жазу кезінде уақыт кодын көрсетеді (2).

Ескерту

 • Қолжетімді жазу уақытының дисплейі жазуды күту кезінде өзгеруі мүмкін.

Фильм ойнату есебі

Уақыттың фильмді ойнату экранында көрсетілу жолын таңдай аласыз.

 • Rec time (Жазу уақыты)

  Фильмді ойнату кезінде жазу немесе ойнату уақытын көрсетеді.

 • Time code (Уақыт коды)

  Фильмді ойнату барысында уақыт кодын көрсетеді.

Ескертпе

 • Уақыт кодтары әрқашан фильм файлдарына ([Free run/Еркін іске қосу] параметріне орнатылған кадр жиілігі жоғары фильмдерден басқа) [Movie rec count/Фильм жазу есебі] параметріне қарамастан жазылады.
 • [Түсіру:Time code/Түсіру:Уақыт коды] терезесіндегі [Movie play count/Фильм ойнату есебі] параметрі [Ойнату:Movie play count/Ойнату:Фильм ойнату есебі] параметріне байланыстырылған, сондықтан бұл параметрлер әрқашан сәйкес келеді.
 • «Кадр» есебі фильм жазу немесе ойнату кезінде көрсетілмейді.

HDMI

 • Time code (Уақыт коды)

  Уақыт кодтары фильмдерге оларды сыртқы құрылғыға HDMI арқылы жазып жатқаныңызда қосылады.

  • Off (Өшіру)

   Ешқандай уақыт коды HDMI бейне шығысына қосылмайды.

  • On (Қосу)

   Уақыт кодтары HDMI бейне шығысына қосылады. [On/Қосу] параметріне орнатылған кезде, [Rec Command/Жазу пәрмені] көрсетіледі.

 • Rec Command (Жазу пәрмені)

  Сыртқы құрылғымен жазылған HDMI видео шығысы үшін камерада фильмдерді жазуды бастаған және тоқтатқан кезіңізде жазуды синхронауыңызға болады.

  • Off (Өшіру)

   Жазу сыртқы құрылғы арқылы басталады және тоқтатылады.

  • On (Қосу)

   Сыртқы құрылғымен жазу камерада жазуды бастауға/тоқтатуға синхрондалады.

Ескерту

 • Уақыт кодтары HDMI бейне шығысына Кадр жиілігі жоғары фильмдерді [Count up/Санау] параметрі [Time code/Уақыт коды] терезесінде [Free run/Еркін іске қосу] мәніне орнатылып тұрған кезде жазған кезіңізде қосылмайды.
 • [Time code/Уақыт коды] және [Rec Command/Жазу пәрмені] функциялары бар сыртқы жазу құрылғыларының үйлесімділігін анықтау үшін құрылғының өндірушісінен сұраңыз.
 • [Time code/Уақыт коды] параметрі [Off/Өшіру] мәніне орнатылса да, сыртқы жазу құрылғылары уақыт кодтарын фильмдерге олардың сипаттамаларына байланысты қосуы мүмкін. HDMI кірісіне уақыт кодын қосуға қатысты құрылғы сипаттамалары туралы мәліметтерді құрылғы өндірушісінен сұраңыз.

Кадрды өткізу

Кадр жиілігі 119,9 кадр/сек.(119,9 кадр/сек.), 59,94 кадр/сек.(59,94 кадр/сек.) немесе 29,97 кадр/сек.(29,97 кадр/сек.) мәніне орнатылған жағдайда, уақыт кодының кадр есебі нақты уақыт пен уақыт коды арасында алшақтық тудырады. Сәйкессіздік [Enable/Қосу] параметрі орнатылған кезде автоматты түрде түзетіледі.

 • Enable (Қосу)

  Сәйкессіздікті уақыт кодының нөмірлерін (DF: кадрды өткізу) өткізу арқылы автоматты түрде түзетеді.

 • Disable (Өшіру)

  Сәйкессіздік түзетілмеген (NDF: өткізілмеген кадр).

  Уақыт кодтары төмендегідей көрсетіледі.

  • Enable (Қосу) (DF)

   00:00:00. (Ойнату: 00:00:00.00)

  • Disable (Өшіру) (NDF)

   00:00:00: (Ойнату: 00:00:00:00)

Ескертпе

 • [Drop frame/Кадрды өткізу] параметр элементі кадр жиілігі 24,00 кадр/сек.(24,00 кадр/сек.), 23,98 кадр/сек.(23,98 кадр/сек.) мәндеріне орнатылғанда немесе [Орнату: Video system/Орнату: Видео жүйесі] параметрі [For PAL/PAL үшін] мәніне орнатылғанда көрсетілмейді.