Суреттерді көшіру

Көшірмелерді сақтау үшін бір картадағы суреттерді басқа картаға көшіруіңізге болады.

Қалтадағы немесе картадағы барлық суреттерді де бір уақытта көшіруге болады.

Ескерту

 • Мақсатты қалтада немесе картада файл нөмірі бірдей сурет болса, [Skip image and continue/Суретті өткізу және жалғастыру], [Replace existing image/Бар суретті ауыстыру] және [Cancel copy/Көшіруді болдырмау] параметрлері көрсетіледі. Көшіру әдісін таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.

  • [Skip image and continue/Суретті өткізу және жалғастыру]: Файл нөмірі бірдей барлық суреттер өткізіледі және көшірілмейді.
  • [Replace existing image/Бар суретті ауыстыру]: Файл нөмірі бірдей барлық суреттер (қорғалған суреттерді қоса) ауыстырылады.

  Басып шығару кезегі туралы ақпараты бар суреттерді қайта жазу () басып шығару кезегі туралы ақпаратты қайтадан орнатуыңызды талап етеді.

 • Басып шығару кезегі мен суретті тасымалдау ақпары суреттердің көшірмелерінде қосылмайды.
 • Көшіру процесі кезінде түсіру мүмкін болмайды. Түсірмес бұрын [Cancel/Бас тарту] түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Суреттердің көшірмелерінде түпнұсқа сурет сияқты бірдей файл атауы болады.
 • [Sel.Image/Суретті таңдау] параметрімен бірнеше қалтадағы суреттерді бір уақытта көшіру мүмкін болмайды. Бір уақытта бір қалтадан көшірілетін суреттерді таңдаңыз.
 • Суреттерге қосылған барлық дауыстық жазбалар да көшіріледі.

Жеке суреттерді көшіру

 1. [Ойнату: Image copy/Ойнату: Суретті көшіру] параметрін таңдаңыз.

 2. [Sel.Image/Суретті таңдау] параметрін таңдаңыз.

  • Бастапқы және мақсатты карта сандарын және мақсатты картадағы бос орынды тексеріңіз.
  • [Sel.Image/Суретті таңдау] параметрін таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 3. Қалтаны таңдаңыз.

  (1) Қалтадағы суреттер саны

  (2) Ең төменгі файл нөмірі

  (3) Қалта атауы

  (4) Ең жоғарғы файл нөмірі

  • Бастапқы қалтаны таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Қалтаны таңдау кезінде экранның оң жағында көрсетілген суреттерге қараңыз.
 4. Көшіру үшін суретті таңдаңыз.

  (1) Белгіленген суреттер саны

  • Көшірілетін суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Көшірілетін басқа суретті таңдау үшін 4-қадамды қайталаңыз.
 5. Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

 6. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Мақсатты қалтаны тексеріңіз, одан кейін [OK] тармағын таңдаңыз.
 7. Мақсатты қалтаны таңдаңыз.

  • Сурет көшірілетін қалтаны таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Жаңа қалта жасау үшін [Create folder/Қалта жасау] түймесін таңдаңыз.
 8. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • Бастапқы және мақсатты қалта туралы ақпаратты тексеріңіз, одан кейін [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Нәтижелер көшіру аяқталғаннан кейін көрсетіледі. 2-қадамда экранға оралу үшін [OK] түймесін басыңыз.

Суреттер ауқымын көшіру

Барлық көрсетілген суреттерді индекс дисплейінде суреттерге қарап тұрып ауқымдағы бірінші және соңғы суретті таңдау арқылы бірден көшіруіңізге болады.

 1. [Range/Ауқым] параметрін таңдаңыз.

 2. Қалтаны таңдаңыз.

  • Бастапқы қалтаны таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Қалтаны таңдау кезінде экранның оң жағында көрсетілген суреттерге қараңыз.
 3. Суреттер ауқымын көрсетіңіз.

  • Бірінші суретті (бастау нүктесі) таңдаңыз.
  • Одан кейін, соңғы суретті (аяқтау нүктесі) таңдаңыз. [Тексеру] құсбелгісі бірінші және соңғы суреттер арасындағы ауқым ішіндегі барлық суреттерге қойылады.
  • Көшірілетін басқа суретті таңдау үшін 3-қадамды қайталаңыз.

Қалтадағы немесе картадағы барлық суреттерді көшіру

Қалтадағы немесе картадағы барлық суреттерді бір уақытта көшіруге болады.

[Ойнату: Image copy/Ойнату: Суретті көшіру] терезесінде [Sel.Қалта/Қалта нөмірін таңдау] немесе [All images/Барлық суреттер] параметрін таңдау ондағы барлық суреттерді көшіреді.