Bluetooth параметрлері

 1. [Сымсыз мүмкіндіктер: Bluetooth settings/Сымсыз мүмкіндіктер: Bluetooth параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

 • Bluetooth

  Bluetooth функциясын пайдаланбайтын болсаңыз, [Disable/Өшіру] параметрін таңдаңыз.

 • Check connection information (Қосылым ақпаратын тексеру)

  Жұпталған құрылғының атауы мен байланыс күйін тексере аласыз.

 • Bluetooth address (Bluetooth мекенжайы)

  Камераның Bluetooth мекенжайын тексеруіңізге болады.