Суреттерді бағалау

Суреттерді 1–5 шкаласында бағалауыңызға болады (Бағалау белгісі 1/Бағалау белгісі 2/Бағалау белгісі 3/Бағалау белгісі 4/Бағалау белгісі 5). Бұл функция бағалау деп аталады.

Суреттерді бағалау оларды ұйымдастыруыңызға көмектеседі.

Жеке суреттерді БАҒА түймесімен бағалау

 1. Бағаланатын суретті таңдаңыз.

  • Суретті ойнатуға ауысу үшін Ойнату түймесін басыңыз.
  • Бағалағыңыз келген суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 2. Суретті бағалаңыз.

  • Суретті бағалау үшін БАҒА түймесін басыңыз, одан кейін экранда хабар көрсетіледі.
  • Басқа Суретті бағалау үшін 1 және 2-қадамдарды қайталаңыз.

Ескертпе

 • [Ойнату: БАҒА/Дауыстық жазба button function/Ойнату: БАҒА/Дауыстық жазба түймесінің функциясы] терезесіндегі [Rating (Hold: Дауыстық жазба(rec memo))/Бағалау (Ұстау: Дауыстық жазба(жазу ескертуі))] параметрі үшін толық параметрлерде қолдану үшін бағаны таңдауыңызға болады.

Жеке суреттерді мәзір арқылы бағалау

 1. [Ойнату: Rating/Ойнату: Бағалау] параметрін таңдаңыз.

 2. [Select images/Суреттерді таңдау] параметрін таңдаңыз.

 3. Бағаланатын суретті таңдаңыз.

  • Бағалағыңыз келген суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.
 4. Суретті бағалаңыз.

  • SET түймесін басыңыз, сонда көк ерекшелеу жақтауы жоғарыда көрсетілген экранда көрсетілгендей пайда болады.
  • Бағалау белгісін таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Суретке бағалау белгісін қосқаныңызда, орнатылған бағаның жанындағы сан біртіндеп артады.
  • Басқа Суретті бағалау үшін 3 және 4-қадамдарды қайталаңыз.

Ауқымды көрсету арқылы бағалау

Индекс дисплейінде суреттерге қарап отырып барлық көрсетілген суреттерді бірден бағалау үшін ауқымға бірінші және соңғы суреттерді көрсете аласыз.

 1. [Select range/Ауқымды таңдау] параметрін таңдаңыз.

  • [Ойнату: Rating/Ойнату: Бағалау] терезесінде [Select range/Ауқымды таңдау] параметрін таңдаңыз.
 2. Суреттер ауқымын көрсетіңіз.

  • Бірінші суретті (бастау нүктесі) таңдаңыз.
  • Одан кейін, соңғы суретті (аяқтау нүктесі) таңдаңыз.

   [Тексеру] құсбелгісі бірінші және соңғы суреттер арасындағы ауқым ішіндегі барлық суреттерге қойылады.

 3. Q (Жылдам басқару) түймесін басыңыз.

 4. Суреттерді бағалаңыз.

  • Бағалау белгісін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз, одан кейін [OK] түймесін таңдаңыз.

   Көрсетілген ауқымдағы барлық суреттер бірден бағаланады (бірдей бағалау).

Қалта немесе картадағы барлық суреттерді бағалау

Қалта немесе картадағы барлық суреттерді бір уақытта бағалауға болады.

 • [Ойнату: Rating/Ойнату: Бағалау] астында [All images in folder/Қалтадағы барлық суреттер] немесе [All images on card/Картадағы барлық суреттер] параметрін таңдаған кезіңізде, қалтадағы немесе картадағы барлық суреттер бағаланады.
 • Бағалауды таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз, одан кейін [OK] түймесін таңдаңыз.
 • Суреттерді бағаламау немесе бағалауды болдырмау кезінде [OFF] параметрін таңдаңыз.
 • Іздеу шарттары [Ойнату: Set image search conditions/Ойнату: Іздеу шарттарын орнату] параметрімен () орнатылса, дисплей [All found images/Барлық табылған суреттер] параметріне өзгереді.
 • [All found images/Барлық табылған суреттер] параметрін таңдасаңыз, іздеу шарттарымен сүзілген барлық суреттер көрсетілгендей бағаланады.

Ескертпе

 • 1000-нан астам суретте сол баға болған жағдайда бағалардың жанындағы мәндер [###] ретінде көрсетіледі.
 • [Ойнату: Set image search conditions/Ойнату: Суретті іздеу шарттарын орнату] және [Ойнату: Image jump w/Негізгі диск/Ойнату: Суретке Негізгі диск арқылы өту] параметрлерімен тек нақты баға берілген суреттерді көрсетуіңізге болады.