AF функцияларын теңшеу

AF функцияларын түсіру стиліңізге немесе нысаныңызға сәйкестендіру үшін толық теңшеуіңізге болады.

[Автофокус4]

Lens electronic MF (Объективтің электрондық MF)

Электронды қолмен фокустаумен жабдықталған RF/RF-S немесе EF/EF-S объективтері үшін қолмен фокустауды реттеу мүмкіндігінің Бір түсірілім AF режимімен пайдаланылу жолын көрсетуіңізге болады.

 • [Disable after One-Shot (Бір түсірілімнен кейін өшіру)] Disable after One-Shot (Бір түсірілімнен кейін өшіру)

  AF операциясынан кейін қолмен фокустау реттеуі өшіріледі.

 • [Бір түсірілімнен кейін қосу (бірдей өлшем)] One-Shot→enabled (Бір түсірілім→қосылған)

  Ысырма түймесін жартылай басып тұрсаңыз, AF операциясынан кейін фокусты қолмен реттей аласыз.

 • [Бір түсірілімнен кейін қосу (үлкейту)] One-Shot→enabled (magnify) (Бір түсірілім→қосылған (үлкейту))

  Ысырма түймесін жартылай басып тұрсаңыз, AF операциясынан кейін фокусты қолмен реттей аласыз. Фокустағы аймақты үлкейтуіңізге және фокусты объективтің фокустау сақинасын бұрау арқылы қолмен реттеуіңізге болады.

 • [Disable in AF mode (AF режимінде өшіру)] Disable in AF mode (AF режимінде өшіру)

  Қолмен фокустауды реттеу объективтің фокустау режимінің қосқышы AF күйіне орнатылған кезде өшіріледі.

Ескерту

 • [One-Shot→enabled (magnify)/Бір түсірілім→қосылған (үлкейту)] параметрімен дисплей түсіруден кейін бірден ысырма түймесін жартылай басып тұрып объективтің фокустау сақинасын бұрасаңыз да үлкейтілмеуі мүмкін. Олай болса, дисплейді ысырма түймесін босату, [Үлкейту немесе кішірейту] дисплейін күту, одан кейін объективтің фокустау сақинасын бұрап жатқанда ысырма түймесін жартылай басу арқылы үлкейтуіңізге болады.

Ескертпе

 • Объективіңіздің қолмен фокустау сипаттамалары туралы мәліметтерді объективтің нұсқаулығынан қараңыз.

One-Shot AF release prior. (Бір түсірілім AF босату басымдылығы.)

Фокусқа басымдылық беру немесе Бір түсірілім AF уақытын босату қажеттігін көрсетуіңізге болады (сенсорлы ысырмамен түсіру кезіндегіден басқа).

 • [Focus priority (Фокустау басымдығы)] Focus (Фокустау)

  Фокус алынбайынша сурет түсірілмейді. Суретті түсіруден бұрын фокустауды алғыңыз келген кезде пайдалы.

 • [Release priority (Шаппа басымдығы)] Release (Босату)

  Фокустан бұрын ысырманы босатуға басымдылық береді. Өте маңызды шешуші сәтті түсіру кезінде пайдалы.

  Камераның нысан фокуста болған не болмағанына қарамастан түсіретінін ескеріңіз.

Бақыланған нысандарды ауыстыру

Камераның нысандарды бақылау үшін AF нүктелерін оңай ауыстыру жолын көрсете аласыз.

Face+Tracking (Бет+Бақылау), Zone AF (AF аймағы) немесе Large Zone AF (Үлкен AF аймағы) (тік немесе көлденең) AF әдістеріне қолданылады.

 • Initial priority (Бастапқы басымдылық)

  Бастапқыда АФ үшін анықталған нысанды мүмкіндігінше бақылайды.

 • On subject (Нысанда)

  Бастапқыда AF үшін анықталған негізгі нысанды мүмкін ауқымға дейін бақылайды. Камера бақыланған нысанның негізгі нысан екенін әрі қарай анықтай алмаған жағдайда, басқа нысандарға ауысады.

 • Switch subject (Нысанды ауыстыру)

  Түсіру жағдайларына жауап ретінде басқа нысандарды бақылауға ауысады.

Ескерту

 • [Initial priority/Бастапқы басымдылық] параметріне орнатылған кездегі сақтық шаралары

 • Камера кейбір нысан жағдайлары астында нысандарды бақылауды жалғастыра алмауы мүмкін.

  • Нысандар жылдамырақ қозғалса
  • Нысандар басқа бағытқа қараса немесе қалпын өзгертсе
  • AF нүктелері нысандардан ауытқыса немесе нысандар кедергілердің артына жасырылса және оларды бұдан әрі көре алмасаңыз
 • Түрту арқылы таңдалған нысандар [Subject to detect/Анықталатын нысан] параметріне қарамастан мүмкін ауқымға дейін бақыланады.

Lens drive when AF impossible (AF мүмкін емес кезде объектив жетегі)

Нысанды автофокустау мүмкін болмаған кезде қолданылатын объектив операциясын көрсетуіңізге болады.

 • [ON] Continue focus search (Фокус іздеуді жалғастыру)

  Егер автофокус арқылы фокусталмаса, объектив дәл фокусты іздеуге жүргізілді.

 • [OFF] Stop focus search (Фокус іздеуді тоқтату)

  Егер автофокус басталса және фокустау алыста шоғырланса немесе фокустауға қол жеткізу мүмкін болмаса, объектив жетегі орындалмайды. Бұл фокусты іздеу дискісі себебімен объективтің фокустаудан тым алшақ кетуін болдырмайды.

Ескерту

 • [Stop focus search/Фокус іздеуді тоқтату] параметрі үлкен телефото объективтері үшін немесе үлкен фокус аймағында іске қосылатын басқа объективтер үшін объектив фокустан қатты тыс болған жағдайда фокус іздеу жетегінен айтарлықтай кідірісті болдырмау мақсатында ұсынылады.

Limit AF methods (AF әдістерін шектеу)

Қолжетімді AF әдістерін пайдаланатындарыңызға шектеуіңізге болады. AF әдістерін таңдаңыз және [Тексеру] құсбелгісін қойып, оларды қолжетімді үшін SET түймесін басыңыз. Параметрді тіркеу үшін [OK] тармағын таңдаңыз. AF әдістері туралы мәліметтерді AF әдісі бөлімінен қараңыз.

Ескерту

 • [Тексеру] белгісін [Manual selection:1 pt AF/Қолмен таңдау:1 нкт AF] параметрінен жою мүмкін емес.

Ескертпе

 • [Автофокус: Limit AF methods/Автофокус: AF әдістерін шектеу] түймесінің оң жағындағы жұлдызша «*» әдепкі параметрдің өзгергенін білдіреді.

AF method selection control (AF әдісін таңдау басқару элементі)

AF әдісін таңдау әдістерінің ауысу жолын орната аласыз.

 • [Multifunction (Мультифункция) түймесі] AF нүктесін таңдау→M-Fn түймесі

  AF нүктесін таңдау Түймесін басыңыз, одан кейін Multi-function (Мульти функция) түймесін басыңыз. Әрбір басу AF әдісін ауыстырады.

 • [Негізгі диск] AF нүктесін таңдау→Негізгі диск

  AF нүктесін таңдау түймесін басыңыз, одан кейін AF әдісін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.

Ескертпе

 • [AF нүктесін таңдауMain Dial/AF нүктесін таңдауНегізгі диск] параметрі орнатылған кезде, AF нүктесін көлденеңінен жылжыту үшін Көп функциялы басқару құралы түймесін пайдаланыңыз.

Orientation linked AF point (Бағдарға байланыстырылған AF нүктесі)

Тік және көлденең түсіруде пайдалану үшін бөлек AF нүктелерін немесе AF аймағы жақтауларын орната аласыз.

 • [Orientation linked AF point (Бағдарға байланыстырылған AF нүктесі)] Same for both vert/horiz (Тік/көлденең үшін бірдей)

  Бірдей AF нүктелері немесе AF аймағының кадрлары тік және көлденең түсірудің екеуінде де пайдаланылады.

 • [Бөлек орнату (AF нүктесін таңдау)] Separate AF pts: Pt only (Бөлек AF нүктелері: Тек нүкте)

  Әрбір камера бағдары үшін бөлек AF нүктелерін немесе AF аймағының жақтауларын орнатуға болады (камера тұтқасы жоғары қарап тұрғанда (1) Көлденең, (2) Тік, камера тұтқасы төмен қарап тұрғанда (3) Тік). Камера бағдарына негіздеп басқа AF нүктелеріне немесе AF аймағының жақтауларына автоматты түрде ауысу кезінде пайдалы.

  Үш камера бағдарының әрқайсысына тағайындалған AF нүктелері немесе AF аймағы сақталады.

Ескерту

 • [Same for both vert/horiz/Тік/Көлденең үшін бірдей] параметрінің әдепкі параметрі [Basic settings/Негізгі параметрлер] параметрін [Орнату: Reset camera/Орнату: Камераны қайта орнату] терезесінде таңдасаңыз қалпына келтіріледі (). (1)–(3) бағдарларының параметрлері тазаланады және камера 1 нүктелі AF режимінде орталық AF нүктесін пайдалануға орнатылады.
 • Параметр объективтерді ауыстырған жағдайда тазалануы мүмкін.

[Автофокус5]

БетБақылау нысаны үшін бастапқы Servo AF нүктесі

Servo AF үшін бастапқы AF нүктесін AF әдісі [Бет+Tracking/Бет+Бақылау] параметріне орнатылған кезде орнат аласыз.

 • БетБақылау нысаны үшін орнатылған бастапқы AF нүктесі

  AF операциясы [Servo AF] параметріне, ал AF әдісі [Бет+Tracking/Бет+Бақылау] параметріне орнатылған кезде, Servo AF қолмен орнатылған AF нүктесінен басталады.

 • Жалғыз нүктелі AFЖалғыз нүктелі AFAF нүктесінің кеңеюіAF нүктесінің кеңеюі (қолмен таңдау: айналасындағы) үшін орнатылған AF нүктесі

  Servo AF операциясы Нүктелі AF, 1 нүктелі AF немесе AF аймағын кеңейту (қолмен таңдау: Expand AF area (AF аймағын кеңейту)) немесе AF аймағын кеңейту (қолмен таңдау: қоршаған) параметрінен [Auto selection AF/AF нүктесін авто таңдау] немесе [Бет+Tracking/Бет+Бақылау] параметріне ауыспастан бұрын қолмен орнатылған AF нүктесінен басталады. Servo AF функциясын [Auto selection AF/AF нүктесін авто таңдау] немесе [Face (Бет)+Tracking/Face (Бет)+Бақылау] параметріне ауыспастан бұрын орнатылған AF нүктесінен бастау үшін пайдалы.

 • AUTO: Auto (Авто)

  Servo AF үшін бастапқы AF нүктесі түсіру жағдайларына сәйкес келу үшін автоматты түрде орнатылады.

Ескертпе

 • [AF pt set for Жалғыз нүктелі AFЖалғыз нүктелі AFAF нүктесінің кеңеюіAF нүктесінің кеңеюі (қолмен таңдау: айналасындағы)/Жалғыз нүктелі AFЖалғыз нүктелі AFAF нүктесінің кеңеюіAF нүктесінің кеңеюі (қолмен таңдау: айналасындағы) үшін орнатылған AF нүктесі] параметрі орнатылған кезде, Servo AF қолмен таңдаған AF нүктеңізге сәйкес келетін аймақтан AF әдісін AF аймағына немесе Үлкен AF аймағына (тік немесе көлденең) ауыстырсаңыз да басталады.

Фокустау сақинасының бағыты

Параметрлерді реттеу үшін RF объективінің фокустау сақинасы бұрылған бағытты кері ауыстыра аласыз.

 • [Normal (Қалыпты)] Normal (Қалыпты)
 • [Reverse direction (Кері бағыт)] Reverse direction (Кері бағыт)

RF объективінің MF фокустау сақинасының сезімталдығы

RF объективтің фокустау сақинасының сезімталдығын орната аласыз.

 • [Бұру жылдамдығымен өзгереді] Varies with rotation speed (Бұрау жылдамдығымен өзгереді)

  Фокустау сақинасының сезімталдығы бұрау жылдамдығына байланысты әртүрлі болады.

 • [Бұру дәрежесіне байланысқан] Linked to rotation degree (Бұру дәрежесіне байланыстырылған)

  Фокустық позиция бұру жылдамдығына қарамастан бұру мөлшеріне негізделіп реттеледі.

Көп функциялы басқару құралысезімталдық- AF нүктесін таңдау

AF нүктесін орналастыруға қолданылатын көп функциялы басқару құралының сезімталдығын реттей аласыз.

Electronic full-time MF (Электрондық толық уақыт MF)

Белгілі бір объективтер тіркелген кезде электрондық фокустау сақинасын пайдаланып қолмен фокустауды реттеу операциясын теңшеуге болады. Үйлесімді объективтерді Canon веб-сайтынан қараңыз.

 • Enable (Қосу)

  Қолмен фокустау реттеуі камера қосулы кезде қолжетімді болады.

 • Disable (Өшіру)

  Қолмен фокустауды реттеу операциясы [Lens electronic MF/Объективтің электрондық MF функциясы] параметріне сәйкес келеді.

[AF3] (Фильм жазуда)

Movie Servo AF speed (Фильмнің Servo AF жылдамдығы)

Бұл функция [Автофокус: Movie Servo AF/Автофокус: Фильмнің Servo AF нүктесі] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылған кезде қолжетімді болады.

Фильмнің Servo AF нүктесі үшін AF жылдамдығын және пайдалану жағдайларын орната аласыз. Функция фильм жазу кезінде баяу фокусты ауыстыруды қолдайтын объективті пайдаланған кезде қосылады.*

 • When active (Белсенді кезде)

  [Always on/Әрқашан қосулы] параметрін AF жылдамдығы фильм жазу үшін барлық уақытта күшіне енетін етіп (фильм жазудан бұрын және барысында) орнатуыңызға болады немесе [During shooting/Түсіру кезінде] параметрін AF жылдамдығы фильм жазу кезінде күшіне енетін етіп орнатуыңызға болады.

 • AF speed (AF жылдамдығы)

  Фильм жасау үшін қажетті әсерге қол жеткізу үшін AF жылдамдығын (фокустауды ауыстыру жылдамдығы) стандартты жылдамдықтан (0) жай (жеті деңгейдің біреуі) немесе жылдам (екі деңгейдің біреуі) жылдамдыққа реттеуіңізге болады.

* Фильм жазу кезінде жай фокусты өткізуді қолдайтын объективтер

2009 жылы және одан кейін шығарылған USM және STM объективтері үйлесімді. Толық мәліметтерді, Canon веб-сайтынан қараңыз.

Ескерту

 • Белгілі бір объективтерде AF жылдамдығын реттесеңіз де жылдамдық өзгермеуі мүмкін.

Ескертпе

 • Белсенді емес кездегі операция [AF speed/AF жылдамдығы] параметрі [Standard (0)/Стандартты (0)] параметріне орнатылған кездегіге тең.
 • [Автофокус: Movie Servo AF speed/Автофокус: Фильмнің Servo AF жылдамдығы] түймесінің оң жағындағы жұлдызша «*» әдепкі параметрдің өзгергенін білдіреді.

Movie Servo AF track sens. (Фильмнің Servo AF бақылау сезімталдығы)

Кедергі келтіретін нысандар AF нүктесі арқылы немесе панорамалау кезінде қозғалғандай нысан Фильмнің Servo AF әрекеті кезінде AF нүктесінен шықса жауап беру мүмкіндігіне әсер ететін бақылау сезімталдығын (жеті деңгейдің біреуіне) реттеуіңізге болады.

Бұл функция [Автофокус: Movie Servo AF/Автофокус: Фильмнің Servo AF нүктесі] параметрі [Enable/Қосу] мәніне орнатылған кезде қолжетімді болады.

 • Құлыптанған: –3/–2/–1

  Бұл параметрмен камера нысан AF нүктесінен шыққан жағдайда басқа нысанды аз ықтималдықпен бақылайды. Параметр алу (–) таңбасына неғұрлым жақын болса, камера басқа нысанды бақылауға соғұрлым аз еңкейеді. Панорамалау кезінде немесе AF нүктелерін кедергі кесіп өткенде AF нүктелерінің мақсатты емес нысанды жылдам бақылауына жол бермеу үшін тиімді.

 • Жауапты: +1/+2/+3

  Бұл AF нүктесін қамтитын нысанды бақылау кезінде камераның әлдеқайда оңай жауап беруіне мүмкіндік береді. Параметр қосу (+) таңбасына неғұрлым жақын болса, камера соғұрлым жауапты болады. Бұл камерамен арадағы қашықтығы өзгеріп отыратын қозғалыс үстіндегі нысанды бақылау үшін немесе басқа нысанды жылдам фокустау үшін тиімді.

Ескертпе

 • Белсенді емес кездегі операция [0] параметріне орнатылған кездегіге тең.