Фильм ойнату есебі

Уақыттың фильмді ойнату экранында көрсетілу жолын таңдай аласыз.

 1. [Ойнату: Movie play count/Ойнату: Фильмді ойнату есебі] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Rec time (Жазу уақыты)

   Фильмді ойнату кезінде жазу немесе ойнату уақытын көрсетеді.

  • Time code (Уақыт коды)

   Фильмді ойнату барысында уақыт кодын көрсетеді.

Ескертпе

 • Уақыт кодтары әрқашан фильм файлдарына ([Free run/Еркін іске қосу] параметріне орнатылған кадр жиілігі жоғары фильмдерден басқа) [Movie rec count/Фильм жазу есебі] параметріне қарамастан жазылады.
 • [Түсіру: Time code/Түсіру: Уақыт коды] терезесіндегі [Movie play count/Фильм ойнату есебі] параметрі [Ойнату: Movie play count/Ойнату: Фильм ойнату есебі] параметріне байланыстырылған, сондықтан бұл параметрлер әрқашан сәйкес келеді.
 • «Кадр» есебі фильм жазу немесе ойнату кезінде көрсетілмейді.