Қолмен фокустау

Автофокустау арқылы фокустау мүмкін болмаса, суретті үлкейтіп, қолмен фокустауыңызға болады.

 1. Объективтің фокустау режимінің қосқышын MF күйіне орнатыңыз.

  • Шамаланған фокусты орнату үшін объективтің фокустау сақинасын бұраңыз.
  • Фокустау режимінің қосқышы жоқ объективтер үшін [Автофокус: Focus mode/Автофокус: Фокус режимі] параметрін [MF] күйіне орнатыңыз.
 2. Суретті үлкейтіңіз.

  • Үлкейту немесе кішірейту түймесінің әрбір басылуы үлкейту қатынасын төмендегідей өзгертеді.
 3. Үлкейтілген аймақты жылжытыңыз.

  • Үлкейтілген аймақты фокустау позициясына жылжыту үшін Көп функциялы басқару құралы пернесін пайдаланыңыз.
  • Үлкейтілген аймақты ортаға әкелу үшін Көп функциялы басқару құралы түймесін тікелей ішке басыңыз немесе SET түймесін басыңыз.
 4. Қолмен фокустаңыз.

  • Үлкейтілген суретке қарап, фокустау үшін объективтің фокустау сақинасын бұраңыз.
  • Фокус алғаннан кейін қалыпты көрініске қайту үшін Үлкейту немесе кішірейту түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Үлкейтілген көріністе экспозиция құлыптанады.
 • Қолмен фокустау кезінде де түсіру үшін сенсорлы ысырманы пайдалана аласыз.

MF жоғарылату (Контурды ерекшелеу) параметрін орнату

Фокустағы нысандардың шеттері фокустауды оңайлату үшін түсте көрсетіледі. Контур түсін орнатуыңызға және шетті анықтау сезімталдығын (деңгейін) реттеуіңізге болады.

 1. [Автофокус: MF peaking settings/Автофокус: MF жоғарылату параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Peaking/Жоғарылату] параметрін таңдаңыз.

  • [On/Қосу] параметрін таңдаңыз.
 3. [Level/Деңгей] және [Color/Түс] параметрлерін орнатыңыз.

  • Қажетінше орнатыңыз.

Ескерту

 • Үлкейтілген көріністе жоғарылату дисплейі көрсетілмейді.
 • HDMI шығысы кезінде жоғарылату дисплейі HDMI арқылы қосылған құралда көрсетілмейді. Жоғарылату дисплейінің камера экранында [Түсіру: HDMI display/Түсіру: HDMI дисплейі] параметрі [Live View арқылы түсіру+Сыртқы монитор] күйіне орнатылған кезде көрсетілетінін ескеріңіз.
 • MF жоғарғы нүктесін жоғары ISO көрсеткіштерінде анықтау қиын болуы мүмкін, әсіресе ISO кеңейтімі орнатылған кезде. Қажет болса, ISO көрсеткiшiн төмендетіңіз немесе [Peaking/Жоғарылату] параметрін [Off/Өшіру] деңгейіне орнатыңыз.

Ескертпе

 • Экранда көрсетілген жоғарылату дисплейі суреттерде жазылмайды.
 • MF кі жоғарғы нүктесін Canon Log орнатылған кезде ажырату қиын болуы мүмкін. Қажет болса, [View Assist./Қарай көмек.] параметрін [On/Қосу] мәніне орнатыңыз.

Фокус бағыттағышы

[Focus guide/Бағыттағыш жақтау] параметрін [On/Қосу] мәніне орнату фокус реттелетін бағытты және қажетті реттеу ауқымын көрсететін бағыттағыш жақтауды береді. Бағыттағыш жақтау [Автофокус: AF method/Автофокус: AF әдісі] параметрі [Face (Бет)+Tracking/Face (Бет)+Бақылау] параметріне, ал [Автофокус: Eye detection/Автофокус: Көзді анықтау] параметрі [Enable/Қосу] параметріне орнатылған кезде негізгі нысан үшін анықталған барлық көздердің жанында көрсетіледі.

 1. [Автофокус: Focus guide/Автофокус: Фокус бағыттағышы] параметрін таңдаңыз.

 2. [On/Қосу] параметрін таңдаңыз.

  • AF нүктесін таңдау түймесін басқаннан кейін Көп функциялы басқару құралы дискісін бағыттағыш жақтауды басқан бағытыңызда жылжыту үшін пайдалануыңызға болады ([Интеллектуалды авто көрініс] режимінен басқа).
  • Бағыттағыш кадрды Көп функциялы басқару құралы дискісін пайдалану кезінде ортаға әкелу үшін Көп функциялы басқару құралы түймесін тікелей ішке басыңыз.
  • Бағыттағыш кадрды Көп функциялы басқару құралы дискісімен жылжытқаннан кейін орнату үшін SET түймесін басыңыз.
  • Бағыттағыш кадрды экранды түрту арқылы да жылжытуыңызға және орнатуыңызға болады.
  • Бағыттағыш кадрды ортаға әкелу үшін [AF нүктесін ортаға орнату] белгішесін түртіңіз немесе SET түймесін басыңыз.

Бағыттағыш жақтауы фокустағы ағымдағы позицияны және реттеу мөлшерін төмендегідей көрсетеді.

Шексіздікке қарай фокустан біршама шыққан

Шексіздікке қарай фокустан аздап сыртта

Фокуста

Жақын ауқымға қарай фокустан аздап сыртта

Жақын ауқымға қарай фокустан айтарлықтай сыртта

Реттеу ақпараты анықталмады

Ескерту

 • AF үшін қиын түсіру жағдайында () бағыттағыш жақтау дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
 • Жоғары апертура мәндері дұрыс бағыттағыш жақтауының көрсетілуіне кедергі келтіруі мүмкін.
 • Бағыттағыш жақтауы көрсетіліп тұрғанда ешқандай AF нүктелері көрсетілмейді.
 • Бағыттағыш кадр мына жағдайларда көрсетілмейді.
  • Объективтің фокустау режимінің қосқышы келесі күйге орнатылғанда: AF
  • Дисплей үлкейтілген кезде
 • Бағыттағыш жақтауы TS-E объективтерін ауыстыру немесе еңкейту кезінде дұрыс көрсетілмейді.

Ескертпе

 • Камераның автоматты қуат өшіру есептегіші объективтің электрондық фокустау сақинасымен фокусты реттеуге кеткен уақытты есептемейді.

AF көмекші сәулесін шығару

Камераның немесе EOS камералары үшін Speedlite құралының AF көмекші сәулесін шығару мүмкіндігін қосуыңызға немесе ажыратуыңызға болады.

 1. [AF-assist beam firing/AF көмекші сәулесін шығару] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • [ON/ҚОСУ] Enable (Қосу)

   Қажет кезде AF көмекші сәулесің жануын қосады.

  • [OFF/ӨШІРУ] Disable (Өшіру)

   AF көмекші сәулесін шығаруды ажыратады. AF көмекші сәулесін шығармауды қалаған жағдайда орнатыңыз.

  • [LED/ЖШД] Тек ЖШД AF көмекші сәулесі

   Осы жарқыл құрылғылары тіркелген кезде, осы мүмкіндікпен жабдықталған Speedlite құралдары арқылы ЖШД AF көмекші сәулесін шығаруды қосады. Speedlite құралыңыз ЖШД-пен жабдықталмаған болса, камераның AF көмекші сәулесі орнына шығарылады.

Ескерту

 • Speedlite құралының [AF-assist beam firing/AF көмекші сәулесін шығару] теңшелетін функциясы [Disable/Өшіру] күйіне орнатылса, AF көмекші сәулесін шығарылмайды.