Fv: AE икемді артықшылығы

Бұл режимде ысырма жылдамдығын, апертура мәнін және ISO көрсеткішін қолмен немесе автоматты түрде орната аласыз және осы параметрлерді экспозиция компенсациясының таңдауымен біріктіре аласыз. Осы параметрлердің әрқайсысын басқара отырып [AE икемді артықшылығы] режимінде түсіру [Бағдарламалық AE], [Ысырма артықшылығы бар AE], [AE апертура артықшылығы] немесе [Экспозицияны қолмен орнату] режимінде түсірге тең.

[AE икемді артықшылығы] Икемді мәнді білдіреді.

 1. Түсіру режимін [AE икемді артықшылығы] параметріне орнатыңыз.

  • MODE түймесін басыңыз, [AE икемді артықшылығы] параметрін таңдау үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
 2. Ысырма жылдамдығын, апертура мәнін және ISO көрсеткішін орнатыңыз.

  • Орнатылатын элементті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз. [Негізгі диск] таңдалған элементтің сол жағында пайда болады.
  • Параметрді орнату үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
  • Параметрді [AUTO/АВТО] параметріне қайта орнату үшін Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.
 3. Экспозиция компенсациясының мөлшерін орнатыңыз.

  • Жылдам басқару дискісі 2 дискісін бұраңыз және экспозиция деңгейінің көрсеткішін таңдаңыз. [Негізгі диск] экспозиция деңгейінің көрсеткіші жанында пайда болады.
  • Параметрді орнату үшін Негізгі диск дискісін бұраңыз.
  • Параметрді [±0] параметріне қайта орнату үшін Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.

[AE икемді артықшылығы] режиміндегі функциялар тіркесімдері

Ысырма жылдамдығы Апертура мәні ISO көрсеткiшi Экспозиция компенсац. Түсіру режимі
[AUTO/АВТО] [AUTO/АВТО] [AUTO/АВТО] Қолжетімді [Бағдарламалық AE] белгішесіне ұқсас
Қолмен таңдау
Қолмен таңдау [AUTO/АВТО] [AUTO/АВТО] Қолжетімді [Ысырма артықшылығы бар AE] белгішесіне ұқсас
Қолмен таңдау
[AUTO/АВТО] Қолмен таңдау [AUTO/АВТО] Қолжетімді [AE апертура артықшылығы] белгішесіне ұқсас
Қолмен таңдау
Қолмен таңдау Қолмен таңдау [AUTO/АВТО] Қолжетімді [Экспозицияны қолмен орнату] белгішесіне ұқсас
Қолмен таңдау

Ескерту

 • Мәндердің жыпылықтауы жеткіліксіз экспозиция немесе артық экспозиция қатерін білдіреді. Экспозицияны мән жыпылықтауын тоқтатқанша реттеңіз.

  Жай синхрондау [AE икемді артықшылығы] режимін [AE апертура артықшылығы] немесе [Бағдарламалық AE] режиміне ұқсату үшін орнатқан кезіңізде [Slow synchro/Жай синхрондау] параметрі [Түсіру: External Speedlite control/Түсіру: Сыртқы Speedlite құралын басқару] терезесінде [1/250-30sec. auto/1/250-30 сек. авто] параметріне (немесе [1/200-30sec. auto/1/200-30 сек. авто]) орнатылса да көмескі жарық астында пайдаланылмайды.

Ескертпе

 • Ысырма жылдамдығының мәндерінің, апертура мәнінің және [AUTO/АВТО] параметріне орнатылған ISO көрсеткiшiнің асты сызылады.
 • Ысырма жылдамдығын, апертура мәнін және ISO көрсеткiшiн [AUTO/АВТО] параметріне орнатуыңызға және Erase (Өшіру) түймесін басып тұру арқылы 2 немесе 3-қадамда экспозиция компенсациясының мөлшерін [±0] параметріне орнатуыңызға болады.