Felsökning

Läs först igenom den här felsökningsguiden om det uppstår ett problem med blixten. Om du inte kan lösa problemet med felsökningsguiden ska du kontakta din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.

Strömförsörjningsrelaterad

Batterier kan inte laddas med laddaren.

 • När den återstående batterinivån är 90 % eller mer utförs inte laddningen.
 • Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-EL.

Batteriladdarens lampa blinkar snabbt.

 • Om (1) det uppstår problem med batteriladdaren eller batteriet eller om (2) kommunikationen med batteriet inte fungerar (batterier av andra märken än Canon) avbryts laddningen automatiskt och laddningslampan blinkar konstant snabbt i orange. I fall (1) drar du ut sladden till laddaren ur väggkontakten. Ta ur batteriet och sätt i det på nytt i laddaren. Vänta några minuter och sätt sedan i sladden igen. Om problemet kvarstår ska du kontakta ditt närmaste Canon Service Center.

Laddningslampan blinkar inte.

 • Om den innertemperaturen hos batteriet som sitter i laddaren är för hög laddas det av säkerhetsskäl inte (lampan är släckt). Om batteritemperaturen av någon anledning blir för hög under laddningen stoppas uppladdningen automatiskt (lampan blinkar). När batteriets temperatur sjunker återupptas laddningen automatiskt.

[Cannot communicate with battery Use this battery?] visas.

 • Batteriet kan vara felaktigt. Om det är felaktigt ska du byta ut det mot ett nytt batteri.
 • För säkerhet rekommenderar vi att du använder LP-EL – genuint batteri.
 • Om du fortsätter att använda ett batteri som inte längre kan kommunicera kommer laddningstiden för blixten att öka av säkerhetsskäl.
 • Ta ut och sätt tillbaka batterierna ().
 • Om de elektriska kontakterna är smutsiga rengör du dem med en mjuk trasa.

Batteriet tar slut fort.

 • Använd ett fulladdat batteri ().
 • Batteriets prestanda kan ha minskat. Se Kontrollera batteriinformationen för att kontrollera batteriets nedbrytningstillstånd. Om batteriets prestanda är dåliga byter du ut batteriet mot ett nytt.
 • Batteriet tar slut snabbare när du utför följande åtgärder.
  • Tänder inställningsljuset upprepade gånger
  • Håller modelleringslampans tänd under ett tag
  • Använder den trådlösa funktionen

Strömmen stängs av automatiskt.

 • Automatisk avstängning har aktiverats. Ställ in C.Fn-01-1 på skärmen Egen programmering () för att säkerställa att strömförsörjningen inte stängs av automatiskt.

Vanlig fotografering

Strömmen sätts inte på.

 • Se till att batteriluckan är stängd ().
 • Byt ut mot nya batterier.

Speedlite-aggregatet tänds inte.

 • Skjut in kamerafästet tillbehörsfäste så långt det går, skjut låsspaken åt höger och fixera Speedlite-enheten på kameran ().
 • Om indikatorn LADDA visas under cirka 15 sekunder eller längre ska du byta ut batterierna ().
 • Om Speedlite-enheten och kamerans elektriska kontakter är smutsiga ska du rengöra dem () med en torr trasa.
 • När kontinuerliga blixtar används upprepade gånger under en kort period, vilket gör att blixthuvudet blir varmt och blixttändningen begränsad, ökas tändningsintervallet ().
 • Om den innertemperaturen hos batteriet som sitter i laddaren är för hög laddas det in av säkerhetsskäl. Om batteritemperaturen av någon anledning blir för hög under laddningen stoppas laddningen automatiskt. När batteriets temperatur sjunker återupptas laddningen automatiskt ().

Strömmen stängs av automatiskt.

 • Speedlite-aggregatets automatiska avstängning har aktiverats (). Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på testknappen ().

Bilderna blir under- eller överexponerade.

 • Ställ in blixtexponeringskompensationen om huvudmotivet ser väldigt mörkt eller ljust ut ().
 • Om det finns ett starkt reflekterande föremål i bilden kan du använda FE-låset ().
 • Med blixt med kort synktid minskar ledtalet ju kortare slutartiden är. Flytta dig närmare motivet ().

Den undre delen av bilden är mörk.

 • Låt avståndet från motivet vara minst 0,5 m.
 • När du tar bilden inom 1 m från motivet ska du vinkla ned den indirekta blixten med ().
 • Ta bort motljusskyddet om det sitter på.

Periferin i bilden ser mörk ut.

 • Ställ in blixtens täckning på A (automatisk inställning) ().
 • När du ställer in blixtens täckning manuellt ska du välja en täckning som är vidare än bildvinkeln ().
 • Kontrollera att C.Fn-21-1 inte är inställd ().

Bilden är mycket oskarp.

 • När fotograferingsmetoden är inställd på bländarförval AE Bländarförval AE och motivet är mörkt aktiveras lång synkroniseringstid automatiskt (och slutartiden blir längre). Använd ett stativ eller ställ in fotograferingsmetoden på programautomatik Programautomatik eller helautomatiskt läge (). Observera att du också kan ställa in synkroniseringstiden i [Blixtsynktid i Av-läget] ().

Blixtens täckning ställs inte in automatiskt

 • Ställ in blixtens täckning på A (automatisk inställning) ().
 • Skjut in kamerafästet tillbehörsfäste så långt det går, skjut låsspaken åt höger och fixera Speedlite-enheten på kameran ().

Blixtens täckning kan inte ställas in manuellt.

 • Avlägsna bounceadaptern ().
 • Skjut in diffusorn ().

Funktioner kan inte ställas in.

 • Ställ in kamerans fotograferingsmetod på Flexibel AE Programautomatik Tidsförval AE Bländarförval AE Manuell exponering bulb (Bulb (B)) (avancerad fotograferingszon).
 • Ställ in strömbrytaren på Speedlite-aggregatet på Ström PÅ istället för LOCK ().

Modelleringslampan tänds inte.

 • Vila enheten i 30 minuter om modelleringslampan släcks. Om problemet kvarstår ska du kontakta ditt närmaste Canon Service Center.

Trådlös blixtfotografering med radioöverföring

Mottagarenheten tänds inte eller tänds oväntat med full energi.

 • Ställ in sändarenheten till Trådlös radioöverföringSÄNDARE och mottagarenheten till Trådlös radioöverföringMOTTAGARE ().
 • Ställ in samma överföringskanal och inställning för trådlöst radio-ID för både sändarenheten och mottagarenheten ().
 • Kontrollera att mottagarenheten befinner sig inom sändarenhetens överföringsräckvidd ().
 • Gör överföringskanalsökningen och ställ in den kanal som har bäst mottagning ().
 • Placera mottagarenheten så att den ”ser” sändarenheten.
 • Vänd framsidan av mottagarens huvuddel mot sändarenheten.
 • Kamerans inbyggda blixt kan inte användas som sändarenhet vid trådlös fotografering med radioöverföring.

Bilderna är överexponerade.

 • När du använder blixtautomatik med tre blixtgrupper A, B och C ska blixtgrupp C inte vara riktad mot huvudmotivet ().
 • När du fotograferar med blixtmetoden inställd för varje blixtgrupp ska du inte tända flera blixtgrupper som är inställda på ETTL Ext.A mot huvudmotivet ().

Blixtsynktidsvarning visas.

 • Ställ in slutartiden ett steg långsammare än den maximala slutartiden för blixtsynkronisering ().

Kan inte fjärrutlösa från en mottagarenhet.

 • Det går inte att använda fjärrutlösning från en mottagarenhet med kameror som släpptes före 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D.

LCD-displaybelysningen tänds och släcks.

 • Sändarenhetens LCD-display tänds eller släcks efter mottagarenheternas (blixtgrupper) laddningsstatus. Se avsnittet i ”Om LCD-displaybelysningen”.

Länkad bildtagning

Standardexponering erhålls inte. / Ojämn exponering uppstår.

 • Om du tänder flera Speedlite-enheter samtidigt vid länkad bildtagning kan det hända att exponeringen inte blir korrekt eller att den blir ojämn. Vi rekommenderar att du ställer in så att endast ett Speedlite-aggregat tänds eller att du använder en självutlösare så att det går längre tid mellan blixtarna.

Enheten kan inte användas som en mottagarkamera.

 • När den används med en kamera som släpptes fram till 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D kan enheten endast användas som ”sändarkamera”. Enheten kan inte användas som en ”mottagarkamera”.

Trådlös blixtfotografering med optisk överföring

Mottagarenheten tänds inte eller tänds oväntat med full energi.

 • Ställ in sändarenheten till Trådlös fotografering med optisk överföringSÄNDARE och mottagarenheten till Trådlös fotografering med optisk överföringMOTTAGARE ().
 • Ställ in samma överföringskanaler för sändarenheten och mottagarenheten ().
 • Kontrollera att mottagarenheten befinner sig inom sändarenhetens överföringsräckvidd ().
 • Rikta den trådlösa sensorn på mottagarenheten mot sändarenheten ().
 • Placera mottagarenheten så att den ”ser” sändarenheten.
 • Om sändarenheten och mottagarenheten är för nära varandra kan det hända att överföringen inte fungerar som den ska.
 • När du använder kamerans inbyggda blixt som sändarenhet ska du höja den inbyggda blixten på kameran och konfigurerar inställningen [Trådlösa funktioner] i [Inst. för inbyggd blixt] på kameran.

Sändarenheten tänds.

 • Till och med när sändarens blixttändning är inställd på AV tänder sändarenheten en mindre blixt för att styra mottagarenheten med optisk överföring ().

Bilderna är överexponerade.

 • När du använder blixtautomatik med tre blixtgrupper A, B och C ska blixtgrupp C inte vara riktad mot huvudmotivet ().