FEB

Du kan ta tre bilder medan blixtenergin ändras automatiskt. Detta kallas FEB (Flash Exposure Bracketing). Det inställningsbart omfånget är upp till ±3 steg i 1/3 steg.

 1. Välj Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt med joysticken.

 2. Tryck joysticken nedåt för att välja FEB.

 3. Ställ in FEB-nivån.

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in FEB-nivån och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • ”0,3” indikerar 1/3 steg och ”0,7” indikerar 2/3 steg.
  • När FEB används tillsammans med blixtexponeringskompensation baseras bildtagningen på det inställda värdet för blixtexponeringskompensationen. När FEB-intervallet överskrider ±3 steg visas Vänster ände eller Höger ände vid den sista exponeringsnivån för blixt.
  • Efter att värdet har ändrats ställs det ändrade värdet in även om du trycker joysticken uppåt och nedåt.
  • Efter att värdet har ändrats ställs det ändrade värdet inte in om du trycker på knappen Ångra.

Obs!

 • När de tre bilderna har tagits stängs FEB-funktionen av automatiskt.
 • Innan du fotograferar med FEB rekommenderar vi att du ställer in kamerans matningsmetod på enbild och kontrollerar att blixten är uppladdad. Om matningsmetoden är inställd på serietagning, avbryts fotograferingen automatiskt efter tre bildserietagningar.
 • FEB kan användas tillsammans med blixtexponeringskompensation eller FE-lås.
 • Om kamerans exponeringskompensation är inställd på 1/2 steg blir blixtexponeringskompensationen upp till ±3 steg i 1/2 steg.
 • Du kan ställa in FEB så att det förblir aktiverat när du tagit de tre bilderna (C.Fn-03).
 • Du kan ändra FEB-fotograferingssekvensen (C.Fn-04).