Manuell blixt

Blixtenergin kan ställas in i steg om 1/3 steg från full blixt (1/1) till 1/8192 blixt.

Använd en blixtljusmätare (finns i handeln) för att beräkna den blixtenergi som krävs för rätt blixtexponering. Vi rekommenderar att du ställer in kamerans fotograferingsmetod till Bländarförval AE eller Manuell exponering.

 1. Välj METOD med joysticken.

 2. Ställ in blixtmetoden till Manuell exponering.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj M. Tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Välj Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt med joysticken.

 4. Ställ in blixtenergin.

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in blixtenergin och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Fotograferingsavståndet (1) och bländarvärdet (2) visas när du trycker ned kamerans avtryckare halvvägs.

Obs!

 • Om kort synkroniseringstid eller trådlös optisk överföring är inställd är inställningsintervallet på blixtenergin 1/1 till 1/128.
 • Se ”Tekniska data” för information om ledtal med manuell blixt.
 • Du kan ställa in blixtenergin genom att vrida på Inställningsratt direkt utan att välja METOD med joysticken (C.Fn-13).

Så ställer man in blixtenergin för manuell blixt med FE-minnesfunktionen

Du kan ställa in en justerad blixtenergi med blixtmetoden ETTL som blixtenergin för blixtmetoden M.

 1. Ställ in FE-minnesfunktionen.

  • Ställ in P.Fn-05 FEM-inställningen i de personliga funktionerna till 1:ON ().
 2. Fotografera med blixtmetoden inställd på ETTL.

  • Välj METOD med joysticken.
  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj ETTL. Tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Tryck ned avtryckaren helt för att fotografera.
 3. Ställ in blixtmetoden till M.

  • Välj METOD med joysticken.
  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj M. Tryck sedan joysticken vertikalt.
 4. Kontrollera blixtenergin.

Var försiktig

 • För att tända blixten med inställningen ETTL måste du göra det när laddningslampan lyser rött (fulladdat).
 • Efter att ha fotograferat med inställningen ETTL och om du då ska göra en ändring o ISO-känsligheten, bländarvärdet eller inställningar relaterade till blixtenergin såsom ljusintensitet, zoom, etc. rekommenderar vi att du fotograferar med inställningen ETTL igen.
 • När kamerans vitbalans är inställd till Automatisk vitbalans är färgtemperaturskillnaden mellan blixten och omgivande ljusförhållanden stor och när blixtkompensationen är inställd på den negativa sidan och [E-TTL-balans] är inställd på [Bevara känslan] kan nyansen på den tagna bilden skilja sig mellan inställningarna ETTL och M. Om färgtemperaturskillnaden är stor kan ett färgfilter förbättra tonen.

  • Lysrör (vitt dagsljus) → Ljus med färgfilter
  • Volframlampa → Kompakt färgfilter
  • Solljus → inget filter krävs
 • När du använder FE-minnesfunktionen med trådlös multiblixtfotografering ska du ställa in blixtgrupperna ETTL och M till samma konfigurationer i förväg. När ETTL är inställd på A:B C ska du ställa in MA:B:C.
 • Beroende på fotograferingsförhållandena kan ETTL på displayen hos blixtens räckvidd och M på displayen hos fotograferingsavståndet vara annorlunda.

Obs!

 • När P.Fn-05 FEM är inställd till 2:ON/MODE ETTL/M, kan du helt enkelt trycka joysticken nedåt för att växla mellan ETTL och M.

Manuell blixtexponering med uppmätt värde

Du kan ställa in exponeringsnivån för blixt manuellt innan du fotograferar med en EOS-1D-kamera. Detta används när du är nära motivet. Använd en 18 % grå reflektor (finns i handeln) och fotografera enligt nedan.

 1. Välj inställningar för kameran och Speedlite-aggregatet.

  • Ställ in kamerans fotograferingsmetod till Manuell exponering eller Bländarförval AE.
  • Ställ in blixtmetoden hos Speedlite-aggregatet till Manuell exponering.
 2. Ställ in skärpan på motivet.

  • Ställ in fokus på motivet manuellt.
 3. Ta fram ett 18 % gråkort.

  • Placera gråkortet på motivets plats.
  • Rikta kameran så att hela spotmätningscirkeln i sökarens mitt täcker den grå reflektorn.
 4. Tryck på knappen Multifunktionell, AE-lås eller FE-lås (Timer 16 sekunder).

  • Speedlite-aggregatet tänder en förblixt och den blixtenergi som krävs för att få rätt blixtexponering lagras i minnet.
  • Till höger i sökaren visas indikatorn för exponeringsnivån för en standardexponering i exponeringsindikatorn.
 5. Ställ in exponeringsnivå för blixten.

  • Ställ in Speedlite-aggregatet manuella blixtenergi och bländaren så att exponeringsnivån för blixten passas in med standardexponeringsindex.
 6. Ta bilden.

  • Ta bort den gråa reflektorn och ta en bild.

Obs!

 • Manuell blixtexponering med uppmätt värde är endast tillgänglig med kameror i EOS-1D-serien.