Slå på strömmen

 1. Ställ strömbrytaren i läget Ström PÅ.

  • Laddningen börjar.
  • Vid laddning visas LADDA på LCD-displayen. När uppladdningen av blixten är klar försvinner denna indikator och ett pip hörs.
 2. Kontrollera att blixten är redo.

  • Lampan för uppladdad blixt går från avröd (blinkar) (redo för Quickflash) → röd (lyser fast) (fulladdad).
  • Du kan trycka på testknappen (lampan för uppladdad blixt) (1) för att tända en testblixt.

Var försiktig

 • Du kan inte använda testblixten när du använder blixttimern på kamerans ände.

Obs!

 • Blixtinställningarna behålls även om du stänger av strömmen.
 • Du kan ställa in att pipet inte ska ljuda när laddningen är klar (P.Fn-06).

Om funktionen Quickflash

Med funktionen Quickflash kan du fotografera med blixt innan lampan för uppladdad blixt lyser grönt (innan blixten är fulladdad). Quickflash är tillgängligt oavsett vilken matningsmetod som har ställts in på kameran. Även om blixtenergin blir ungefär 1/2 till 1/6 av full energi, kan den användas för fotografering med ett kortare tändningsintervall.

Vid manuell blixtfotografering är den här funktionen tillgänglig när blixtenergin är inställd på 1/4 till 1/8192. Du kan inte använda Quickflash vid stroboskopisk blixt och trådlös blixtfotografering.

Var försiktig

 • När Quickflash används vid bildserietagning kan underexponering förekomma, eftersom blixtenergin minskar.

Obs!

 • Se ”Om LCD-displaybelysningen” för mer information om LADDA-displayen när du ställer in den trådlösa sändarenheten med radioöverföring.
 • Du kan inaktivera Quickflash (P.Fn-02).

Om funktionen Automatisk avstängning

För att spara batteristyrka stängs kameran av automatiskt efter cirka 90 sekunders inaktivitet. Sätt på Speedlite-aggregatet igen genom att trycka ned kamerans avtryckare halvvägs eller genom att trycka på testknappen (lampan för uppladdad blixt).

Om blixten är inställd som sändarenhet för trådlös blixtfotografering med radioöverföring () eller för länkad bildtagning () kommer automatisk avstängning att träda ikraft efter cirka fem minuter.

Obs!

 • Automatisk avstängning kan avaktiveras (C.Fn-01).

Om låsfunktionen

Om du ställer strömbrytaren på LOCK kan du avaktivera blixtens knapp- och rattfunktioner. Detta är användbart när du vill förhindra att blixtfunktionsinställningar ändras av misstag efter att du har ställt in dem.

Om du använder en knapp eller ratt visas LÅST på LCD-displayen.

Obs!

 • Du kan tända en testblixt och modelleringslampan direkt även om strömbrytaren är i läget LOCK. LCD-displaybelysningen tänds även när en knapp eller ratt används.

Om LCD-displaybelysningen

När en knapp eller ratt används tänds belysningen på LCD-displayen i cirka 12 sekunder (Timer 12 sekunder).

Se ”Om LCD-displaybelysningen” för mer information om LCD-displaybelysning när du ställer in den trådlösa sändarenheten med radioöverföring.

Obs!

 • Du kan ändra inställningen för LCD-displaybelysningen (C.Fn-22).