Inställningar som kan ändras med personliga funktioner

P.Fn-01: Metod för tändning med AF-hjälpbelysning (Metod för tändning med AF-hjälpbelysning)

Du kan välja metod för tändning med AF-hjälpbelysning.

 • 0: Infraröd AF-hjälpbelysning (Infraröd AF-hjälpbelysning)

 • 1: Metoden intermittent blixttändning (Metoden intermittent blixttändning)

  Tända AF-hjälpbelysningen med hjälp av den intermittenta blixttändingen ().

Var försiktig

 • AF-hjälpbelysningen projiceras inte under Live View-fotografering.
 • När ett färgfilter är monterat kommer projiceras inte AF-hjälpbelysningen av den () intermittenta blixten.
 • För EOS R-serien projiceras en AF-hjälpstråle med den intermittenta blixten oavsett projiceringsmetoden för AF-hjälpbelysningen och om ett färgfilter är monterat. En AF-hjälpbelysning kan dock projiceras av kameran istället för blixten beroende på den omgivande ljusstyrkan. När ett färgfilter är monterat och inställningen är inställd på [1: Metoden intermittent blixttändning (Metoden intermittent blixttändning)] projiceras även en AF-hjälpbelysning av kameran.
 • För EOS M-serien projiceras inte en AF-hjälpbelysning av blixten.

P.Fn-02: Quickflash (Quickflash)

Du kan ställa in om blixten ska tändas eller inte (tända Quickflash) när lampan för uppladdad blixt lyser grönt (innan blixten är helt uppladdad) för att minska väntetiden.

 • 0: ON (Möjlig)
 • 1: OFF (Ej möjlig)

Var försiktig

 • När Quickflash () används vid serietagning kan underexponering förekomma eftersom blixtenergin minskar.

P.Fn-03: Blixttändning vid länkad bildtagning (Blixttändning vid länkad bildtagning)

Vid fotografering med funktionen för länkad bildtagning () kan du välja om den kameramonterade blixten ska tändas eller inte. Gör det här valet för varje blixt som ska användas vid länkad bildtagning.

 • 0: OFF (Ej möjlig)

  Blixten tänds inte vid länkad bildtagning.

 • 1: ON (Möjlig)

  Blixten tänds vid länkad bildtagning.

Var försiktig

 • Om du tänder flera Speedlite-enheter samtidigt vid länkad bildtagning kan det hända att exponeringen inte blir korrekt eller att den blir ojämn.

P.Fn-04: Ändra inställningarna med ratten (Ändra inställningar med ratten)

Tryck joysticken vertikalt för att visa inställningsskärmen enligt bilden och vrid på Inställningsratt för att välja om följande funktioner ska ställas in direkt.

 • 0: OFF (Ej möjlig)

  Det här är det vanliga tillvägagångssättet.

 • 1: ON (Möjlig)

  Du kan välja alternativen ”värde för blixtexponeringskompensation”, ”manuell blixtenergi”, ”kontroll av blixtgrupp”, ”inställningsljus”, ”fotograferingsmetod vid grupptändning”, ”mottagarenhetens grupptändning” och ”FEB” med joysticken och ställ in dem direkt genom att bara vrida på Inställningsratt.

  När blixtmetoden är inställ på MULTI kan du ställa in ”blixtfrekvens” och ”antal blixtar” direkt. Och när den är inställd på Ext.M kan du ställa in ”ISO-tal” och ”bländarvärde” direkt.

Var försiktig

 • Välj ett alternativ på inställningsskärmen när P.Fn-04-1 är inställd genom att trycka joysticken upp/ned/vänster/höger.

P.Fn-05: FEM (FE-minne)

Du kan välja om du vill uppdatera den manuella blixten som ska bibehållas enligt den blixt som utlöses av ETTL.

 • 0: OFF
 • 1: ON
 • 2: ON/MODE ETTL/M

Obs!

 • Även om du trycker joysticken nedåt för att välja METOD när P.Fn-05-2 är inställd ändras inte metoden till en annan metod än ETTL eller M. Om du vill välja ett annat läge kan du visa inställningsskärmen genom att trycka joysticken vertikalt och sedan trycka den upp/ned/vänster/höger eller vrida på Inställningsratt för att välja ett alternativ och välj metod.

P.Fn-06: Pipljud (Pipljud)

Du kan aktivera en pipsignal när blixtladdningen är klar.

 • 0: ON

  Vid normal fotografering (fotografering med blixten på kameran) hörs ett pip när blixtenheten är fulladdad.

  När Speedlite-aggregatet är inställd som sändare under trådlös fotografering med radioöverföring hörs ett pipljud på sändarenheten när alla blixtar (sändar- och mottagarenheter) är fulladdade. Du kan bekräfta uppladdningen av hela det trådlösa systemet med ett pipljud på sändarenheten. För mottagarenheterna kan antingen 0 eller 1 ställas in för P.Fn-06. När Speedlite-aggregatet ställs in som sändare vid trådlös fotografering med optisk överföring ljuder en mottagare vid trådlös fotografering med optisk-/radioöverföring eller en sändare/mottagare i länkad bildtagning ett pip på varje blixt inställd till 0 vid full laddning ().

 • 1: OFF

  Pipljudet ljuder inte.

Var försiktig

 • När 0 är inställt hörs också pipljudet när blixthuvudets temperatur stiger och blixttändningen är begränsad ().

P.Fn-07: Fläkt (Fläkt)

Du kan ställa in om fläkten ska användas.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Var försiktig

 • Om fläkten går sönder eller varvtalet är högt visas en varning och fläkten stannar.

 • När du spelar in en video med blixten ansluten till kameran kan fläktens aktiveringsljud spelas in.
 • Du kan tvinga fläkten att stanna när P.Fn-07-1 är inställd.
 • När P.Fn-07-1 är inställt är antalet kontinuerliga blixtar lägre än när fläkten är i drift och den obligatoriska vilotiden till varningssymbolen rensas förlängs.
 • När P.Fn-07-0 är inställt startar fläkten när blixten eller modelleringslampan tänds. Fläkten kan starta även om blixten inte tänds beroende på blixtens innertemperatur.
 • När fläkten går sönder är antalet kontinuerliga tändningar () samma som när fläkten stannar oavsett P.Fn-07-inställningen.

P.Fn-08: MODELLERINGSLAMPA (ljusstyrka, färg) (Modelleringslampa (ljusstyrka, färg))

Du kan ställa in färgen och ljusstyrkan på modelleringslampan.

Använd joysticken för att välja LAMPANS ljusstyrka eller LAMPANS färger. Vrid på Inställningsratt för att välja önskad inställning och tryck sedan joysticken vertikalt.

(1) Vald markörens position

(2) Standardmarkör

 • LAMPANS ljusstyrka: Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa ljusstyrkan på modelleringslampan.
 • LAMPANS färger: Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa färgtemperaturen på modelleringslampan.

Obs!

 • Du kan antingen trycka joysticken åt vänster eller höger när modelleringslampan tänds eller vrida på Inställningsratt och trycka joysticken vertikalt för att ändra ljusstyrkan och färgtemperaturen.

P.Fn-09: MODELLERINGSLAMPA (tid som den är tänd) (Modelleringslampa (tid som den är tänd))

Du kan välja hur länge modelleringslampan ska lysa.

 • 0: 5 min
 • 1: 30 min
 • 2: Obegränsad