Länkad bildtagning med radioöverföring

När du använder en EOS DIGITAL-kamera som släpptes under och efter 2012 (förutom EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D och EOS 1200D) kan du använda länkad bildtagning som automatiskt utlöser slutaren på en mottagarkamera genom att länka den till sändarkameran. Du kan använda länkad bildtagning med upp till 16 enheter inklusive både mottagarenheter och sändarenheter. Det är användbart om du vill fotografera ett motiv från flera vinklar samtidigt.

Montera ett Speedlite-aggregat eller en Speedlite-sändare som har stöd för trådlös fotografering med radioöverföring, på kameran, när du vill använda länkad bildtagning. När den används med en kamera som släpptes fram till 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D kan enheten endast användas som ”sändarkamera”. Enheten kan inte användas som en ”mottagarkamera”.

Vissa kameror stöds inte.

(1) Sändarkamera

(2) Mottagarkamera

(3) Överföringsavstånd: Cirka 30 m

Obs!

 • När en EL-1 ställs in för länkad bildtagning och en kamera kombineras hänvisas de respektive som en ”sändarkamera” och en ”mottagarkamera”.

Anslut ett Speedlitea-aggregat eller sändare till alla kameror som ska användas för länkad fotografering innan du utför åtgärderna nedan. Mer information om hur du ställer in andra enheter finns i enhetens användarhandbok.

 1. Välj Trådlös/inställning för länkad bildtagning med joysticken.

 2. Ställ in som vanlig fotograferingsmetod.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj LÄNKAD BILD (ingen kontroll). Tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Displayen byter till LÄNKAD BILD (kontrollerad).
 3. Ställ in som sändarenhet/mottagarenhet.

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja Trådlös radioöverföringSÄNDARE eller Trådlös radioöverföringMOTTAGARE och tryck sedan joysticken vertikalt.
 4. Ställ in överföringskanalen och trådlös radio blixt-ID.

 5. Ställ in kamerans fotograferingsfunktioner.

 6. Ställ in alla Speedlite-aggregat.

  • Ställ in alla Speedlite-aggregatet till länkad bildtagning på ”sändarenheten” eller ”mottagarenhet” i länkad bildtagning.
  • Ställ in sändarna på samma sätt om någon ska användas i länkad bildtagning.
  • Om du ändrar inställningen från ”mottagarenhet” till ”sändarenhet” i steg 2 ställs de andra Speedlite-aggregaten (eller sändare), som är ”sändarenheter”, automatiskt om till ”mottagarenheter”.
 7. Montera mottagarkamerans enhet.

  • Placera ut mottagarkamerorna inom cirka 30 m från sändarkameran.
  • Kontrollera att lamporna LÄNK på mottagarenhet lyser grönt.
 8. Ta bilden.

  • Kontrollera att lampan LÄNK på sändarenheten lyser grönt och ta sedan bilden.
  • Mottagarkamerorna tändas när sändarkameran tänds.
  • Mottagarenheter för vilka länkad bildtagning har utförts indikeras med ett UTLÖSNING på LCD-displayen.

Obs!

 • När du vill avsluta länkad bildtagning använder du ett Speedlite-aggregat i taget för att ändra inställningen till LÄNKAD BILD (ingen kontroll) i steg 1.
 • Den här funktionen kan fungera som fjärrkontroll för länkad bildtagning utan att ett Speedlite-aggregat behöver monteras på kameran. När du har tryckt joysticken på sändarenheten vertikalt ska du trycka joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrida på Inställningsratt för att välja REL och släppa mottagarkamerans enheter.
 • Under länkad bildtagning aktiveras den automatiska avstängningen efter cirka fem minuter för både sändarenheterna och mottagarenheterna. När intervallet för länkad bildtagning är fem minuter eller längre kan du ställa in den automatiska avstängningen till ”AV” på både sändar- och mottagarenheterna (C.Fn-01-1).
 • När P.Fn-06-0 är inställt () hörs en ljudsignal på varje fulladdad blixt (sändare/mottagare).

Var försiktig

 • Du rekommenderas att ställa in omkopplarna för fokuseringsmetoden på objektiven som har monterats på mottagarkameran till MF och ta bilden med manuell fokusering. Om det inte går att ställa in skärpan med autofokus kan den motsvarande mottagarkameran inte användas vid länkad bildtagning.
 • Det finns en kort tidsfördröjning mellan utlösningen på mottagarkameran och sändarkameran. Det går inte att åstadkomma perfekt synkroniserad tagning.
 • När den är inställd på P.Fn-03-1 () kan blixten tändas under länkad bildtagning men om flera blixtar tänds samtidigt under länkad bildtagning kan det hända att rätt exponering inte uppnås eller inkonsekvent exponering uppstår.
 • När [Blixttändning] i [Styrn. av separat Speedlite] eller [Blixtstyrning] ställs in till [Av] () på avsändarkameran kan länkad bildtagning inte utföras.
 • När den är inställd på P.Fn-03-0 () och om länkad bildtagning inte är möjlig när du ser en live View-bild ska du ställa in [Diskret LV-fotogr.] eller [Tyst LV-exp.], i menyn på sändarkameran, till [Av]. Om [Metod 1] eller [Metod 2] är inställd kanske inte mottagarkameran utlöses beroende på vilken kameramodell som används.
 • Överföringsavståndet kan vara kortare beroende på förutsättningarna, till exempel blixtarnas position, den omgivande miljön och rådande väderförhållanden.
 • Funktionen länkad bildtagning liknar länkad bildtagning på WFT-serien med trådlösa filsändare. Länkad bildtagning kan dock inte användas i kombination med WFT-seriens filsändare. Dessutom skiljer sig avtryckarfördröjningen från den länkade bildtagningen som utförs via WFT-serien.

Var försiktig

 • Länkad bildtagning med Live View-funktionen

 • När den är inställd på P.Fn-03-0 () och om följande kameror kombineras och ställs in som sändarkameror är det inte möjligt med länkad bildtagning i Live View-läget.
 • Använd länkad bildtagning efter att ha ändrat Live View-fotografering till fotografering med sökaren eller ställ in Speedlite-aggregatet på P.Fn-03-1.
  EOS 760D, EOS 750D, EOS 700D, EOS 650D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1000D