Inställningar som kan ändras med egen programmering

C.Fn-00: Avståndsindikator (Avståndsindikator)

Du kan välja meter eller fot för avståndsindikatorn på LCD-displayen.

 • 0: m (meter (m))
 • 1: ft (fot (ft))

Obs!

 • När blixtens räckvidd överstiger 18 m ändras den högra sidan av blixtens räckvidd på LCD-displayen till Höger ände.

C.Fn-01: Automatisk avstängning (Automatisk avstängning)

När Speedlite-aggregatet har varit inaktivt i cirka 90 sekunder stängs strömmen av automatiskt för att spara energi. Den här funktionen kan inaktiverats.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Obs!

 • Under blixtfotografering med sändare () och trådlös blixtfotografering med radioöverföring eller länkad bildtagning () kommer automatisk avstängning att träda ikraft efter cirka fem minuter.

C.Fn-02: Inställningsljus (Inställningsljus)

 • 0: Knapp för skärpedjupskontroll (Aktivera: knapp för skärpedjupskontroll)

  Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för skärpedjupskontroll på kameran.

 • 1: Lampa för uppladdad blixt/testknapp (Aktivera: Testknapp för blixt)

  Tänd inställningsljuset genom att trycka på testknappen på Speedlite-aggregatet.

 • 2: Tänd med båda knapparna (Aktivera med båda knapparna)

  Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för skärpedjupskontroll på kameran eller på testknappen på Speedlite-aggregatet.

 • 3: OFF (Ej möjlig)

  Inaktiverar inställningsljuset.

C.Fn-03: FEB automatisk avbrytning (FEB automatisk avbrytning)

Du kan välja om du vill att FEB ska stängas av automatiskt eller inte när tre bilder har tagits med FEB.

 • 0: ON (Möjlig)
 • 1: OFF (Ej möjlig)

C.Fn-04: FEB-sekvens (FEB-sekvens)

Du kan ändra FEB-fotograferingsföljden. 0: Standardexponering, –: Minskad exponering (mörkare) och +: Ökad exponering (ljusare).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: - → 0 → +

C.Fn-08: Tändning med AF-hjälpbelysning (Tändning med AF-hjälpbelysning)

 • 0: ON (Möjlig)
 • 1: OFF (Ej möjlig)

  Detta inaktiverar tändningen av AF-hjälpbelysningen från Speedlite-aggregatet.

Obs!

 • Blixtsymbolen som visas när C.Fn-08 är inställd ändras efter inställningarna av P.Fn-01 ().

C.Fn-10: Automatisk avstängning av mottagare (Automatisk avstängning av mottagare)

När den har ställts in som en trådlös mottagarenhet med optisk-/radioöverföring kan tiden ändras för den automatiska avstängningen. När mottagarenheten aktiverar automatiskt avstängning visas Automatisk avstängning på LCD-displayen. Ställ in den här funktionen på varje mottagarenhet.

 • 0: 60 min (60 minuter)
 • 1: 10 min (10 minuter)

C.Fn-11: Avbryt automatisk avstängning av mottagare (Avbryt automatisk avstängning av mottagare)

Om du använder trådlös blixtfotografering med optisk-/radioöverföring och trycker på testknappen på sändarenheten kan du slå på mottagarenheterna som är automatiskt avstängda.

Du kan ändra hur lång tid det ska gå innan varje enskild mottagarenhet aktiverar funktionen automatisk avstängning. Ställ in den här funktionen på varje mottagarenhet.

 • 0: 8 h (inom 8 timmar)
 • 1: 1 h (inom 1 timme)

C.Fn-12: Uppladdning med extern strömkälla (Uppladdning med extern strömkälla)

 • 0: Blixt med extern strömkälla (Blixt med extern strömkälla)

  Laddar upp med både intern och extern strömkälla.

 • 1: Extern strömkälla (Endast extern strömkälla)

  Den interna strömkällan behövs för att styra Speedlite-aggregatet. Om en extern strömkälla används vid uppladdningen och tändning av Speedlite-aggregatet reducerar du risken för att den interna strömkällan tar slut helt.

C.Fn-13: Blixtexponeringskompensation inställning (Blixtexponeringskompensation inställning)

 • 0: knapp + ratt (knapp + ratt)
 • 1: inmatningsratt (Direkt inställning med ratt)

  Du kan vrida på Inställningsratt direkt för att ställa in värdet för blixtexponeringskompensationen och blixtenergin utan att välja Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt med joysticken.

C.Fn-18: MODELLERINGSLAMPA (Modelleringslampa tänd)

Du kan välja hur man ska tända modelleringslampan.

 • 0: LAMPA (knapp)
 • 1: Tryck ned avtryckaren kort två gånger (tryck ned avtryckaren kort två gånger)

Obs!

 • Knappen LAMPA är giltig även om den är inställd på 1.
 • Även om ”Makrofokuseringslampa PÅ” visas på kamerans menyskärm är inställningen som kan konfigureras ”Modelleringslampa PÅ”.
 • När blixten används med EOS D60 eller EOS D30 fungerar den inte korrekt även om du trycker kort på avtryckaren två gånger. Tänd/släck lampan med knappen LAMPA.

C.Fn-21: Ljusfördelning (Ljusfördelning)

Du kan ändra blixtens ljusfördelning (blixtens täckning) i förhållande till fotograferingsvinkeln när blixtens täckningen är inställd på A (automatisk inställning).

 • 0: Standard (Standard)

  Blixtens optimala täckning för bildvinkeln ställs in automatiskt.

 • 1: Ledtalsprioritet (Ledtalsprioritet)

  Även om bildens periferi än något mörkare än med inställningen 0, är det här effektivt när du vill prioritera blixtenergin. Blixtens täckning ställs in automatiskt på i position som ligger närmare ett teleobjektiv än den faktiska bildvinkeln. Displayen ändras till Ledtalsprioritet.

 • 2: Ljusfördelningsprioritet (Ljusfördelningsprioritet)

  Även om blixtens möjliga räckvidd är något kortare än med inställningen 0, är det här en effektiv funktion när du vill minimera ljusbortfallet i bildens periferi. Blixtens täckning ställs in automatiskt i en position som ligger närmare ett teleobjektiv än den faktiska bildvinkeln. Displayen ändras till Ljusfördelningsprioritet.

C.Fn-22: LCD-displaybelysning (LCD-displaybelysning)

När en knapp eller ratt används tänds LCD-displaybelysningen. Den här belysningsinställningen kan ändras.

 • 0: 12 sec (belysning i 12 sekunder)
 • 1: OFF (Belysning av)
 • 2: ON (Belysning alltid på)

C.Fn-23: Laddningsbekräftelse för mottagaren (Laddningsbekräftelse för mottagaren)

När mottagarenheten är helt uppladdad vid trådlös blixtfotografering blinkar AF-hjälpbelysningen på mottagarenheten. Den här blinkningen kan inaktiveras. Ställ in den här funktionen på varje mottagarenhet.

 • 0: Tändning med AF-hjälpbelysning och lampa för uppladdad blixt = (AF-hjälpbelysning, Ladda-lampa)
 • 1: Laddningslampa (Ladda-lampa)