ระยะเวลาแสดงภาพ

หากต้องการให้ภาพแสดงขึ้นทันทีหลังจากที่คุณถ่ายภาพ ให้ตั้งค่าเป็น [แสดงภาพค้างไว้] และหากคุณไม่ต้องการให้แสดงภาพ ให้ตั้งค่าเป็น [ปิด]

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ระยะเวลาแสดงภาพ]

  2. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [แสดงภาพค้างไว้] ภาพจะแสดงขึ้นนานเท่ากับเวลาที่ตั้งไว้ในตัวเลือก [ปิดหน้าจอ] ของ [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน]