สถานะการสื่อสารแบบไร้สาย

สามารถตรวจสอบสถานะการสื่อสารแบบไร้สายได้บนหน้าจอ

หน้าจอสแตนด์บายการบันทึกภาพ

หน้าจอแสดงข้อมูลขณะเล่นภาพ

  • (1) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
  • (2) ฟังก์ชั่น Bluetooth
  • (3) ความแรงของสัญญาณไร้สาย
สถานะการสื่อสาร หน้าจอ
ฟังก์ชั่น Wi-Fi ความแรงของสัญญาณไร้สาย
ไม่เชื่อมต่อ Wi-Fi: ไม่ใช้งาน ไม่ได้ใช้ ปิด
Wi-Fi: ใช้งาน ไม่เชื่อมต่อ
กำลังเชื่อมต่อ เชื่อมต่อแล้ว (กะพริบ) การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย 2
เชื่อมต่อแล้ว เชื่อมต่อแล้ว การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย
กำลังส่งข้อมูล กำลังส่งข้อมูล การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย
การเชื่อมต่อผิดพลาด การเชื่อมต่อผิดพลาด (กะพริบ) การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย 2

ตัวบ่งชี้ฟังก์ชั่น Bluetooth

ฟังก์ชั่น Bluetooth สถานะการเชื่อมต่อ หน้าจอ
ที่ไม่ใช่ [ไม่ใช้งาน] เชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว เชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว
ไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth ไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth
[ไม่ใช้งาน] ไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth ไม่แสดง