การทำงานของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

  1. (1) พื้นที่ป้อนข้อมูล สำหรับป้อนข้อความ
  2. (2) เคอร์เซอร์ สำหรับเลื่อนในพื้นที่ป้อนข้อมูล
  3. (3) จำนวนอักขระปัจจุบัน/จำนวนที่ใช้ได้
  4. (4) แป้นพิมพ์
  1. (5) สลับโหมดป้อนข้อมูล
  2. (6) เว้นวรรค
  3. (7) ลบอักขระในพื้นที่ป้อนข้อมูล
  4. (8) ออกจากการป้อนข้อมูล
  • ใช้ ปุ่มเลื่อน เพื่อเลื่อนภายใน (2) และ (4)–(7)
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อยืนยันการป้อนข้อมูลหรือเมื่อเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมูล