การแสดงผลระหว่างการเชื่อมต่อ HDMI

คุณสามารถกำหนดวิธีการแสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อถูกบันทึกผ่าน HDMI ไปยังอุปกรณ์ภายนอก สัญญาณออกภาพเคลื่อนไหวนั้นจะสอดคล้องกับการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ขนาดภาพเคลื่อนไหว]

การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [หน้าจอภายนอก]

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: การแสดงผ่าน HDMI]

 2. เลือกตัวเลือก

  • การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก

   ทำให้ภาพเคลื่อนไหวแสดงทั้งบนหน้าจอกล้องและบนอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณออก HDMI

   การทำงานของกล้อง เช่น การเล่นภาพหรือการแสดงเมนู จะแสดงบนอุปกรณ์อื่นผ่าน HDMI ไม่ใช่บนหน้าจอกล้อง

  • หน้าจอภายนอก

   เลิกใช้งานหน้าจอกล้องระหว่างส่งออกผ่าน HDMI ดังนั้นหน้าจอจะว่างเปล่า

   ข้อมูลการถ่ายภาพ จุด AF และข้อมูลอื่นๆ จะแสดงในสัญญาณออกวิดีโอ HDMI

ข้อควรระวัง

 • การบันทึกด้วยการ์ดจะทำไม่ได้เมื่อตั้งค่า [การแสดงผ่าน HDMI] เป็น [การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก] เมนูกล้องและการเล่นภาพจะแสดงบนหน้าจอที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI เท่านั้น
 • ความละเอียดสัญญาณออก HDMI และอัตราเฟรมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

การแก้ปัญหา สำหรับการส่งสัญญาณออก HDMI นานขึ้น

หากต้องการส่งสัญญาณออก HDMI ต่อเนื่องนานกว่า 30 นาที ให้เลือก [การถ่ายภาพแบบ Live View+จอภาพภายนอก] จากนั้นตั้งค่า [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ใน [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน] เป็น [ไม่ใช้งาน] () สัญญาณออก HDMI จะทำงานต่อหลังจากหน้าจอกล้องปิดลงเมื่อพ้นเวลาที่ตั้งค่าใน [ปิดหน้าจอ]

ข้อควรระวัง

 • สัญญาณออก HDMI ที่ไม่มีข้อมูลจะทำให้ไม่มีการแสดงคำเตือนเกี่ยวกับพื้นที่การ์ด ระดับแบตเตอรี่ หรืออุณหภูมิภายในสูง () ผ่าน HDMI
 • ในระหว่างที่ส่งสัญญาณออก HDMI การแสดงภาพถัดไปอาจใช้เวลาสักครู่ หากคุณเปลี่ยนเป็นขนาดการบันทึกหรืออัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน
 • หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปยังอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลแสดงในสัญญาณออกของวิดีโอ HDMI
 • ความสว่างและสีของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องอาจดูแตกต่างจากสัญญาณออกวิดีโอ HDMI ที่บันทึกโดยอุปกรณ์ภายนอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการรับชม

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงได้โดยการกดปุ่ม INFO
 • สัญญาณเสียงจะถูกส่งออกผ่าน HDMI ด้วยเช่นกัน ยกเว้นเมื่อตั้งค่าเป็น [บันทึกเสียง: [ไม่ใช้งาน]