การตั้งค่า Bluetooth

 1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่า Bluetooth]

 2. เลือกตัวเลือก

  • Bluetooth

   หากคุณจะไม่ใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth ให้เลือก [ไม่ใช้งาน]

  • Bluetooth แอดเดรส

   คุณสามารถตรวจสอบ Bluetooth แอดเดรสของกล้อง

  • เชื่อมต่อกับ

   คุณสามารถตรวจสอบชื่อ และสถานะการสื่อสารของอุปกรณ์ที่จับคู่