แถบเมนู: การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

  • *1 ไม่แสดงในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวผิวเนียน] หรือ [โหมดภาพเคลื่อนไหว IS]
  • *2 ใช้ได้เฉพาะในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ] หรือ [ตั้งค่าการรับแสงวิดีโอด้วยตนเอง] เท่านั้น
  • *3 ไม่แสดงในโหมด [ภาพเคลื่อนไหวผิวเนียน]