โหมดเครื่องบิน

คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi และ Bluetooth เป็นการชั่วคราว

  1. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: โหมดเครื่องบิน]

  2. ตั้งค่าเป็น [เปิด]

    • [โหมดเครื่องบิน] จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

หมายเหตุ

  • [โหมดเครื่องบิน] อาจไม่แสดงขึ้นในการถ่ายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือการเล่นภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผล หากไม่แสดงขึ้น ให้กดปุ่ม INFO ซ้ำๆ เพื่อเข้าถึงการแสดงข้อมูลรายละเอียด