การรีเซ็ตกล้อง

การตั้งค่าของกล้องสำหรับฟังก์ชั่นการถ่ายภาพและฟังก์ชั่นเมนูสามารถเรียกคืนเป็นค่าเริ่มต้นได้

 1. เลือก [ตั้งค่า: รีเซตกล้อง]

 2. เลือกตัวเลือก

  • ตั้งค่าพื้นฐาน

   เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฟังก์ชั่นถ่ายภาพของกล้องและการตั้งค่าเมนู

  • ตั้งค่าอื่นๆ

   การตั้งค่าสำหรับตัวเลือกที่เลือกส่วนบุคคลจะสามารถรีเซ็ตได้

 3. ลบการตั้งค่า

  • เลือก [ตกลง] บนหน้าจอการยืนยัน