การกลับหน้าจอ

ภาพสะท้อนจะแสดงเมื่อคุณถ่ายภาพด้วยหน้าจอหมุนวนตามวัตถุ (ไปทางด้านหน้าของกล้อง)

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: กลับหน้าจอ]

  2. เลือก [เปิด]

    • เลือก [ปิด] หากคุณไม่ต้องการกลับหน้าจอหันเข้าหาเป้าหมาย