ความปลอดภัย

หากการตั้งค่าความปลอดภัยยังไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อไปนี้

  • การสังเกตการณ์การถ่ายโอนข้อมูล

    บุคคลที่สามที่มีเจตนาประสงค์ร้ายอาจเฝ้าติดตามการส่งข้อมูลของ LAN ไร้สายและพยายามรับข้อมูลที่คุณกำลังส่ง

  • การเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

    บุคคลที่สามที่มีเจตนามุ่งร้ายอาจเข้าถึงเครือข่ายที่คุณใช้งานอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อขโมย แก้ไข หรือทำลายข้อมูล นอกจากนี้ คุณอาจตกเป็นเหยื่อของการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตประเภทอื่นๆ เช่น การปลอมตัว (เมื่อใครบางคนปลอมตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต) หรือการโจมตีแบบสปริงส์บอร์ด (เมื่อใครบางคนเข้าถึงเครือข่ายของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วใช้เครือข่ายเป็นสปริงส์บอร์ดเพื่อปิดบังเส้นทางของตนขณะแทรกซึมไปยังระบบอื่น)

ขอแนะนำให้ใช้ระบบและฟังก์ชั่นในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของคุณอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้