Numeracija datoteka

Snimljenim slikama sačuvanim u direktorijumu se dodeljuje broj datoteke od 0001 do 9999. Možete promeniti način numerisanja datoteka slika.

(Primer)

(1) Broj datoteke

 1. Izaberite [Set-up: File numbering].

 2. Postavite stavku.

  • Izaberite [Numbering].
  • Izaberite [Continuous] ili [Auto reset].
  • Ako želite da resetujete numerisanje datoteka, izaberite [Manual reset] ().
  • Izaberite [OK] da biste kreirali novi direktorijum, a broj datoteke će početi sa 0001.

Oprez

 • Ako broj datoteke u direktorijumu 999 dostigne 9999, snimanje neće biti moguće čak i ako na kartici još uvek ima slobodnog prostora. Nakon što se prikaže poruka koja zahteva da zamenite karticu, pređite na novu karticu.

Kontinuirano

Za kontinuirano numerisanje datoteka bez obzira na menjanje kartica ili kreiranje direktorijuma

Čak i nakon što zamenite karticu ili kreirate nov direktorijum, numerisanje datoteka se nastavlja u nizu do 9999. Ovo je korisno kada želite da sačuvate slike numerisane bilo gde između 0001 i 9999 na više kartica ili u više direktorijuma u jedan direktorijum na računaru.

Ako zamenska kartica ili postojeći direktorijum već sadrži slike snimljene ranije, numerisanje datoteka novih slika može se nastaviti od numerisanja datoteka postojećih slika na kartici ili u direktorijumu. Ako želite da koristite kontinuirano numerisanje datoteka, preporučuje se da svaki put koristite novu formatiranu karticu.

Numerisanje datoteka nakon zamene kartice

Kartica 1

Kartica 2

(1) Sledeći redni broj datoteke

Numerisanje datoteka nakon kreiranja direktorijuma

Kartica 1

Auto Reset

Za ponovno pokretanje numerisanja datoteka od 0001 nakon promene kartica ili kreiranja direktorijuma

Kada zamenite karticu ili kreirate direktorijum, numerisanje datoteka ponovo počinje od 0001 za nove sačuvane slike. Ovo je korisno ako želite da organizujete slike po karticama ili direktorijumima.

Ako zamenska kartica ili postojeći direktorijum već sadrži slike snimljene ranije, numerisanje datoteka novih slika može se nastaviti od numerisanja datoteka postojećih slika na kartici ili u direktorijumu. Ako želite da sačuvate slike sa brojevima datoteka počevši od 0001, svaki put koristite novu formatiranu karticu.

Numerisanje datoteka nakon zamene kartice

Kartica 1

Kartica 2

(1) Numeracija datoteka je resetovana

Numerisanje datoteka nakon kreiranja direktorijuma

Kartica 1

Ručno resetovanje

Za resetovanje numeracije datoteka na 0001 ili počevši od 0001 u novim direktorijumima

Kada ručno resetujete numerisanje datoteka, automatski se kreira nov direktorijum i numerisanje datoteka slika sačuvanih u toj direktorijumu počinje od 0001.

Ovo je korisno, na primer, ako želite da koristite različite direktorijume za slike snimljene juče i one snimljene danas.