Trajanje pregleda

Da bi slika bila prikazana odmah nakon snimanja, podesite na [Hold], a ako ne želite da se slika prikazuje, podesite na [Off].

  1. Izaberite [Shooting: Review duration].

  2. Izaberite opciju.

Napomena

  • Kada je [Hold] podešeno, slike se prikazuju sve dok je vreme podešeno u opciji [Screen off] u [Set-up: Power saving].