Rad sa ekranom osetljivim na dodir

Tapkanje

Primer ekrana (brza kontrola)

  • Koristite prst da tapnete (dodirnite nakratko, a zatim uklonite prst sa) ekrana.
  • Na primer, kada dodirnete [Q (Quick Control)], pojaviće se ekran za brzu kontrolu. Dodirom na [Return], možete se vratiti na prethodni ekran.

Napomene

  • Da biste dobili zvučni signal kamere za operacije dodirom, podesite [Set-up: Beep] na [Enable] ().
  • Podrazumevano, jačina zvučnog signala za operacije dodirom je podešena na [0].

Prevlačenje

Primer ekrana (Ekran menija)

  • Prevucite prstom dok dodirujete ekran.
  • Na primer, prevucite glavne kartice da biste prešli na drugu karticu.