Prikaz tokom HDMI veze

Možete odrediti kako se filmovi prikazuju dok se snimaju preko HDMI-a na spoljni uređaj. Sam video odgovara [Shooting: Movie rec. size] podešavanju.

Podrazumevana postavka je [External screen].

 1. Izaberite [Shooting: HDMI display].

 2. Izaberite opciju.

  • Live View shooting+External monitor

   Omogućava prikaz filma i na ekranu kamere i na drugom uređaju, preko HDMI izlaza.

   Operacije kamere kao što su reprodukcija slike ili prikaz menija se prikazuju na drugom uređaju preko HDMI-ja, a ne na ekranu kamere.

  • External screen

   Deaktivira ekran kamere tokom izlaza preko HDMI-ja, tako da je ekran prazan.

   Informacije o snimanju, AF tačke i druge informacije se prikazuju na HDMI video izlazu.

Oprez

 • Snimanje na karticu se ne vrši sa [HDMI display] podešenim na [Live View shooting+External monitor]. eniji kamere i reprodukcija slike se prikazuju samo na ekranu povezanom preko HDMI-ja.
 • HDMI izlazna rezolucija i brzina kadrova se automatski podešavaju tako da odgovaraju veličini videa.

Troubleshooting Za duži HDMI izlaz

Da biste nastavili HDMI izlaz duže od 30 minuta, izaberite [Live View shooting+External monitor], a zatim podesite [Auto power off] u [Set-up: Power saving] na [Disable] (). HDMI izlaz će se nastaviti nakon što se ekran kamere isključi kada istekne vreme podešeno u [Screen off].

Oprez

 • HDMI izlaz bez informacija sprečava prikaz upozorenja o prostoru na kartici, nivou baterije ili visokoj unutrašnjoj temperaturi () preko HDMI-ja.
 • Tokom HDMI izlaza, prikazivanje sledeće slike može potrajati neko vreme ako se prebacujete između filmova različitih veličina snimanja ili brzine kadrova.
 • Izbegavajte rukovanje kamerom kada snimate filmove na spoljne uređaje, što može dovesti do prikazivanja informacija na HDMI video izlazu.
 • Osvetljenost i boja videa snimljenih kamerom mogu izgledati drugačije od onih na HDMI video izlazu snimljenim spoljnim uređajima, u zavisnosti od okruženja u kome se gleda.

Napomene

 • Pritiskom na dugme INFO možete promeniti prikazane informacije.
 • Audio se takođe emituje preko HDMI-ja, osim kada je podešen [Sound recording: Disable].