Rotiranje fotografija

Ovu funkciju možete koristiti da rotirate prikazanu fotografiju u željenu orijentaciju.

 1. Izaberite [Playback: Rotate stills].

 2. Izaberite sliku koju želite da rotirate.

  • Pritisnite tastere Left key Right key da izaberete sliku.
 3. Rotirajte sliku.

  • Svaki put kada pritisnete dugme Quick Control/Set, slika se rotira u smeru kazaljke na satu na sledeći način: 90° → 270° → 0°.
  • Da biste rotirali drugu sliku, ponovite korake 2 i 3.

Napomene

 • Ako postavite [Set-up: Auto rotate] na [OnStillsComputer] () pre snimanja slika, ne morate da rotirate sliku pomoću ove funkcije.
 • Ako se rotirana slika ne prikazuje u rotiranoj orijentaciji tokom reprodukcije slike, podesite [Set-up: Auto rotate] na [OnStillsComputer].
 • Filmovi se ne mogu rotirati.