צילום והקלטה

פרק זה מתאר כיצד לצלם ולהקליט ואת הגדרות התפריט בלשונית [צילום].