Odziv na sporočila o napakah

Če se pojavi napaka, prikažite podrobnosti napake z upoštevanjem enega od spodnjih postopkov. Nato odpravite vzrok napake s pomočjo primerov, prikazanih v tem poglavju.

 • Izberite [Funkcije komuniciranja: Error details/Funkcije komuniciranja: Podrobnosti napake]
 • Izberite [Error details/Podrobnosti napake] na zaslonu [Wi-Fi on/Wi-Fi vključeno].

Kliknite na naslednje številke napak in se prek njih pomaknite na ustrezno poglavje.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

Opomba

 • Če se pojavi napaka, je prikazano [Err**/Napaka**] na desno od funkcije [Funkcije komuniciranja: Error details/Funkcije komuniciranja: Podrobnosti napake]. Ko izključite videokamero, oznaka ni več prikazana.

11: Connection target not found/Cilj povezave ni najden

 • Ali aplikacija Camera Connect deluje, če je prikazano [Connect to smartphone(tablet)/Povezava s pametnim telefonom(tablico)]?

  • Vzpostavite povezavo z uporabo Camera Connect ().
 • Ali sta videokamera in dostopna točka nastavljeni na uporabo istega šifrirnega ključa za preverjanje pristnosti?

  • Ta napaka se pojavi, če se šifrirna ključa ne ujemata, če je metoda preverjanja pristnosti nastavljena na [Open system/Odprt sistem].

   Preverite velike in male tiskane črke in ali je na videokameri nastavljen pravilni šifrirni ključ za preverjanje pristnosti ().

12: Connection target not found/Cilj povezave ni najden

 • Ali sta druga naprava in dostopna točka za povezavo vključeni?

  • Vključite drugo napravo in dostopno točko, nato počakajte trenutek. Če povezave še vedno ne morete vzpostaviti, ponovno opravite postopek vzpostavitve povezave.

21: No address assigned by DHCP server/S strani strežnika DHCP ni dodeljenega nobenega naslova

Kaj morate preveriti na videokameri

 • Na videokameri je naslov IP nastavljen na [Auto setting/Samodejna nastavitev]. Ali je to pravilna nastavitev?

  • Če ni v uporabi noben strežnik DHCP, izberite nastavitve po nastavitvi naslova IP na [Manual setting/Ročna nastavitev] na videokameri ().

Kaj morate preveriti na strežniku DHCP

 • Ali je napajanje strežnika DHCP vključeno?

  • Vključite strežnik DHCP.
 • Ali obstaja dovolj naslovov za določitev s strani strežnika DHCP?

  • Zvišajte število naslovov, dodeljenih s strani strežnika DHCP.
  • Odstranite naprave z dodeljenimi naslovi s strani strežnika DHCP iz omrežja, tako da zmanjšate število naslovov v uporabi.
 • Ali strežnik DHCP deluje pravilno?

  • Preverite nastavitve strežnika DHCP in se prepričajte, ali deluje pravilno kot strežnik DHCP.
  • Če je mogoče, pokličite omrežnega administratorja, ki naj preveri, ali je strežnik DHCP razpoložljiv.

23: Device with same IP address exists on selected network/Naprava z istim naslovom IP obstaja v izbranem omrežju

 • Ali še druga naprava v omrežju videokamere uporablja isti naslov IP kot videokamera?

  • Spremenite naslov IP videokamere, tako da ne bo v uporabi isti naslov kot na drugi napravi v omrežju. Ali pa spremenite naslov IP naprave, ki ima enak naslov.
  • Če je naslov IP videokamere nastavljen na [Manual setting/Ročna nastavitev], v omrežnem okolju, ki uporablja strežnik DHCP, spremenite nastavitev v [Auto setting/Samodejna nastavitev] ().

Opomba

 • Odziv na sporočila o napakah 21–23

 • Ko ukrepate v zvezi z napakami s številkami 21–23, preverite tudi naslednje postavke.

  Ali sta videokamera in dostopna točka nastavljeni na uporabo istega gesla za preverjanje pristnosti?

  • Ta napaka se pojavi, če se gesli ne ujemata, ko je metoda preverjanja pristnosti za šifriranje nastavljena na [Open system/Odprt sistem]. Preverite velike in male tiskane črke in ali je na videokameri nastavljen pravilni šifrirni ključ za preverjanje pristnosti ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found/Izbrano geslo SSID brezžičnega LAN omrežja ni najdeno

 • Ali se nahajajo ovire v vidni črti med videokamero in anteno dostopne točke?

  • Premaknite anteno dostopne točke v položaj, ki je jasno viden s položaja videokamere.

Kaj morate preveriti na videokameri

 • Ali se SSID na videokameri ujema z nastavitvijo na dostopni točki?

  • Preverite SSID na dostopni točki, nato nastavite isto SSID na videokameri ().

Kaj morate preveriti na dostopni točki

 • Ali je dostopna točka vključena?

  • Vključite napajanje dostopne točke.
 • Če je filtriranje z naslovom MAC aktivno, ali je naslov MAC v uporabi na videokameri registriran na dostopni točki?

  • Registrirajte naslov MAC videokamere v uporabi v dostopno točko. Naslov MAC lahko preverite na zaslonu [MAC address/Naslov MAC] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal/Povezava s terminalom brezžičnega omrežja LAN ni mogoča

 • Ali sta videokamera in dostopna točka nastavljeni na uporabo iste metode šifriranja?

  • Videokamera podpira naslednje metode šifriranja: WEP, TKIP in AES ().
 • Če je filtriranje z naslovom MAC aktivno, ali je naslov MAC v uporabi na videokameri registriran na dostopni točki?

  • Registrirajte naslov MAC videokamere v uporabi v dostopno točko. Naslov MAC lahko preverite na zaslonu [MAC address/Naslov MAC] ().

65: Wireless LAN connection lost/Povezava z brezžičnim omrežjem LAN izgubljena

 • Ali se nahajajo ovire v vidni črti med videokamero in anteno dostopne točke?

  • Premaknite anteno dostopne točke v položaj, ki je jasno viden s položaja videokamere.
 • Iz neznanega razloga je bila brezžična LAN povezava izgubljena in je ni mogoče več obnoviti.

  • Naslednji so mogoči razlogi: prekomeren dostop do dostopne točke z druge naprave, mikrovalovna pečica ali podobna naprava v uporabi v bližini (ki moti IEEE 802.11b/g/n (pas 2,4 GHz)) ali vpliv dežja ali visoke stopnje vlažnosti.

91: Other error/Druga napaka

 • Prišlo je do napake, ki ne spada med napake od 11 do 83.

  • Izključite in ponovno vključite vklopno stikalo videokamere.

121: Not enough free space on server/Na strežniku ni dovolj prostora

 • Ciljni spletni strežnik nima dovolj razpoložljivega prostora.

  • Izbrišite nepotrebne slike s spletnega strežnika, preverite razpoložljivi prostor na spletnem strežniku, nato ponovno poskusite poslati podatke.

125: Check the network settings/Preverite nastavitve omrežja

 • Ali je vzpostavljena povezava z omrežjem?

  • Preverite stanje povezave omrežja.

127: An error has occurred/Pojavila se je napaka

 • Med povezovanjem s spletno storitvijo je prišlo do napake, ki ne spada med napake s številkami od 121 do 125.

  • Poskusite ponovno vzpostaviti povezavo Wi-Fi.

130: The server is currently busy
Please wait a moment and try again/Strežnik je trenutno zaseden
Počakajte trenutek, nato poskusite ponovno

 • Spletno mesto image.canon je trenutno zasedeno.

  • Poskusite ponovno odpreti spletno mesto image.canon prek omrežja Wi-Fi pozneje.

131: Try again/Poskusite znova

 • Pojav napake pri povezovanju na strežnik image.canon prek Wi-Fi.

  • Poskusite ponovno vzpostaviti povezavo Wi-Fi s spletno stranjo image.canon.

132: Error detected on server
Try again later/Na strežniku je zaznana napaka
Poskusite znova pozneje

 • Spletna stran image.canon je zaradi vzdrževanja trenutno brez povezave.

  • Poskusite ponovno odpreti image.canon prek omrežja Wi-Fi pozneje.

133:

 • Prišlo je do napake med potekom prijave v spletno storitev image.canon.

  • Preverite nastavitve image.canon.
  • Poskusite ponovno odpreti image.canon prek omrežja Wi-Fi pozneje.

134: Set the correct date and time/Nastavite pravilni datum in čas

 • Nastavitve datuma, časa in časovnega pasu so napačne.

  • Preverite nastavitve [Nastavitev videokamere: Date/Time/Zone/Nastavitev videokamere: Datum/Čas/Časovni pas].

135: Web service settings have been changed/Nastavitve spletne storitve so spremenjene

 • Nastavitve za storitev image.canon so se spremenile.

  • Preverite nastavitve image.canon.

136: The QR code shown on the camera was not scanned correctly by the dedicated app. Try camera web link setup again./Koda QR, prikazana na videokameri, ni bila pravilno skenirana z namensko aplikacijo. Poskusite ponovno vzpostaviti spletno povezavo videokamere.

 • Koda QR ni bila pravilno skenirana s pametnim telefonom.

  • Spremenite nastavitve spletne povezave videokamere in skenirajte kodo QR, ki je ponovno prikazana na videokameri.

137: The QR code shown on the camera has expired. Try camera web link setup again./Koda QR, prikazana na videokameri, ni bila pravilno skenirana z namensko aplikacijo. Poskusite ponovno vzpostaviti spletno povezavo videokamere.

 • Koda QR, prikazana na videokameri, je potekla.

  • Spremenite nastavitve spletne povezave videokamere in skenirajte kodo QR, ki je ponovno prikazana na videokameri.