Oštevilčenje datoteke

Zajetim slikam, shranjenim v mapi, so določene datotečne številke od 0001 do 9999. Način oštevilčenja datotek lahko spremenite.

(Primer)

(1) Številka datoteke

 1. Izberite [Nastavitev videokamere: File numbering/Nastavitev videokamere: Oštevilčenje datoteke].

 2. Nastavite postavko.

  • Izberite [Numbering/Oštevilčenje].
  • Izberite [Continuous/Neprekinjeno] ali [Auto reset/Samodejna ponastavitev].
  • Če želite ponastaviti oštevilčenje datotek, izberite [Manual reset/Ročna ponastavitev] ().
  • Izberite [OK], da ustvarite novo mapo, številke datotek pa se bodo začele z 0001.

Opozorilo

 • Če številka datoteke v mapi št. 999 doseže 9999, fotografiranje ne bo mogoče, čeprav ima kartica še prostor. Ko se prikaže sporočilo, ki zahteva zamenjavo kartice, zamenjajte kartico.

Continuous/Neprekinjeno

Za neprekinjeno oštevilčenje datotek ne glede na zamenjavo kartice ali ustvarjanje map

Četudi zamenjate kartico ali ustvarite novo mapo, se oštevilčenje datotek nadaljuje v zaporedju do 9999. To je prikladno, če želite shraniti posnetke s številkami kjerkoli med 0001 in 9999 z več kartic ali map v eno mapo na računalniku.

Če nova kartica ali obstoječa mapa že vsebuje slike, ki ste jih zajeli predhodno, se lahko oštevilčenje novih slik nadaljuje z naslednjo višjo številko od obstoječih slik na tej kartici ali v mapi. Če želite uporabljati neprekinjeno oštevilčenje datotek, morate vsakič uporabiti novo formatirano kartico.

Oštevilčenje datotek po zamenjavi kartice

Kartica 1

Kartica 2

(1) Naslednja zaporedna datotečna številka

Oštevilčenje datotek po oblikovanju mape

Kartica 1

Auto Reset/Samodejna ponastavitev

Za ponovni začetek oštevilčenja datotek od 0001 po zamenjavi kartic ali nastavitvi map

Z vsako zamenjavo kartice ali nastavitvijo nove mape se oštevilčenje za nove shranjene slike začne z 0001. To je prikladno, če želite razvrščati posnetke po karticah ali mapah.

Če nova kartica ali obstoječa mapa že vsebuje slike, ki ste jih zajeli predhodno, se lahko oštevilčenje novih slik nadaljuje z naslednjo višjo številko od obstoječih slik na tej kartici ali v mapi. Če želite shranjevati slike s številkami datotek, ki se začnejo od 0001 dalje, vsakokrat uporabite na novo formatirano kartico.

Oštevilčenje datotek po zamenjavi kartice

Kartica 1

Kartica 2

(1) Oštevilčenje datotek je ponastavljeno

Oštevilčenje datotek po oblikovanju mape

Kartica 1

Manual Reset/Ročna ponastavitev

Za ponastavitev oštevilčenja datotek na 0001 ali začetek s številko 0001 v novih mapah

Če oštevilčenje datotek ponastavite ročno, se samodejno ustvari nova mapa in oštevilčenje posnetkov, shranjenih v to mapo, se začne z 0001.

To je prikladno, če želite uporabiti na primer različne mape za slike, ki ste jih posneli včeraj, in za slike, posnete danes.