Poradca pri riešení problémov

Podľa popisu v tejto časti vyriešite problémy s bleskami Speedlite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Canon.

Problémy súvisiace s napájaním

Batérie nie je možné nabíjať pomocou nabíjačky.

 • Batérie sa nenabíjajú, pokiaľ zvyšná kapacita nie je nižšia ako približne 90 %.
 • Nepoužívajte žiadne iné súpravy batérií ako originálne súpravu batérií LP-EL značky Canon.

Indikátor na nabíjačke rýchlo bliká.

 • Neustále, rýchle oranžové blikanie indikátora znamená, že ochranný obvod zabránil nabíjaniu, pretože (1) nastal problém s nabíjačkou batérií alebo batériou, alebo (2) zlyhala komunikácia s batériou inej značky ako Canon. V prípade (1) odpojte nabíjačku, znova vložte súpravu batérií a pred opätovným zapojením nabíjačky počkajte 2 – 3 minúty. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Canon.

Indikátor na nabíjačke nebliká.

 • Z bezpečnostných dôvodov sa horúce batérie vložené do nabíjačky nenabijú a indikátor zostane zhasnutý. Nabíjanie sa tiež automaticky zastaví, ak sa batéria z akéhokoľvek dôvodu zahreje, v takom prípade indikátor súvisle bliká. Nabíjanie sa automaticky obnoví po vychladnutí batérie.

Zobrazí sa hlásenie [Cannot communicate with battery Use this battery?].

 • Súprava batérií môže byť poškodená. V takom prípade zakúpte náhradnú.
 • Z bezpečnostných dôvodov zvážte použitie originálnej súpravy batérií LP-EL značky Canon.
 • Ak budete naďalej používať nereagujúcu súpravu batérií, nabíjanie blesku bude trvať dlhšie – je to bezpečnostný mechanizmus.
 • Znova vložte batériu ().
 • Ak sú elektrické kontakty znečistené, vyčistite ich mäkkou tkaninou.

Batéria sa veľmi rýchlo vybije.

 • Použite úplne nabitú batériu ().
 • Výkon batérie môže byť nižší. Pozrite časť Kontrola informácií o stave batérie a skontrolujte problémy s výkonom batérie. Ak je výkon batérie nedostatočný, zakúpte náhradnú batériu.
 • Pri vykonaní ktoréhokoľvek z nasledujúcich krokov sa batéria vybíja rýchlejšie.
  • Nechávate modelovacie svetlo zapnuté dlhšie obdobia
  • Používate bezdrôtové funkcie
  • Opakovane spúšťate modelovacie svetlo

Napájanie sa samovoľne vypne.

 • Aktivovalo sa automatické vypnutie. Ak chcete zaistiť, aby sa zdroj napájania automaticky nevypol, nastavte položku C.Fn-01 na [1] na obrazovke Užívateľské funkcie ().

Snímanie s normálnym bleskom

Napájanie sa nezapne.

 • Skontrolujte, či je kryt priestoru pre batérie zavretý ().
 • Vymeňte batériu za novú.

Blesk Speedlite sa nespustí.

 • Nasuňte upevňovaciu koncovku na doraz do pätice na príslušenstvo na fotoaparáte a posuňte zaisťovaciu páčku doprava na zaistenie blesku Speedlite k fotoaparátu ().
 • Ak sa aj po približne 15 sekundách naďalej zobrazuje NABÍJANIE, vymeňte batériu ().
 • Odfúknite akýkoľvek cudzí materiál na kontaktoch medzi bleskom Speedlite a fotoaparátom pomocou komerčne dostupného balóniku na ofukovanie alebo podobným nástrojom.
 • Ak sa kontakty medzi bleskom Speedlite a fotoaparátom () namočia, vypnite blesk Speedlite a nechajte ho vyschnúť.
 • Keď budete blesk súvislo spúšťať počas kratšej doby, čo spôsobí zvýšenie teploty hlavy blesku a obmedzenie spúšťania blesku, interval zábleskov sa predĺži ().
 • Z bezpečnostných dôvodov sa horúce batérie nenabíjajú. Nabíjanie sa tiež automaticky zastaví, ak sa batéria z akéhokoľvek dôvodu zahreje. Nabíjanie sa automaticky obnoví po vychladnutí batérie ().

Napájanie sa samovoľne vypne.

 • Aktivovala sa funkcia automatického vypnutia blesku Speedlite (). Stlačte tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte testovacie tlačidlo blesku ().

Snímky sú podexponované alebo preexponované.

 • Ak je hlavný objekt príliš tmavý alebo príliš svetlý, nastavte kompenzáciu expozície blesku ().
 • Ak sa na snímke nachádzajú objekty s vysokým odrazom, použite uzamknutie FE ().
 • Pri použití synchronizácie s krátkymi časmi platí, čím je vyššia rýchlosť uzávierky, tým nižšie je smerné číslo. Priblížte sa k objektu ().

Spodná časť obrázka je tmavá.

 • Vzdiaľte sa aspoň 0,5 m od snímaného objektu.
 • Keď snímate do vzdialenosti 1 m od objektu, nastavte uhol odrazu smerom nadol o 7° ().
 • Odstráňte všetky nasadené slnečné clony.

Okraje obrázka vyzerajú tmavo.

 • Nastavte zábleskové pokrytie na možnosť A (automaticky) ().
 • Keď manuálne nastavujete zábleskové pokrytie, nastavte zábleskové pokrytie, ktoré je širšie ako zorný uhol pri snímaní ().
 • Skontrolujte, či položka C.Fn-21 nie je nastavená na možnosť [1] ().

Snímky sú veľmi rozmazané.

 • Pri snímaní v režime priority clony AE Priorita clony AE pri slabom osvetlení sa automaticky aktivuje snímanie s dlhým synchronizačným časom, čo bude mať za následok nižšie rýchlosti uzávierky. Použite statív alebo nastavte režim snímania na program AE Program AE alebo plnoautomatický režim (). Upozorňujeme, že synchronizačný čas blesku môžete nastaviť tiež v nastavení fotoaparátu [Flash sync. speed in Av mode/Rýchlosť synch. blesku v režime Av] ().

Zábleskové pokrytie sa nenastaví automaticky.

 • Nastavte zábleskové pokrytie na možnosť A (automaticky) ().
 • Nasuňte upevňovaciu koncovku na doraz do pätice na príslušenstvo na fotoaparáte a posuňte zaisťovaciu páčku doprava na zaistenie blesku Speedlite k fotoaparátu ().

Zábleskové pokrytie nemožno nastaviť manuálne.

 • Zasuňte široký panel ().

Funkcie nie je možné nastaviť.

 • Nastavte režim snímania fotoaparátu na možnosť Flexibilná priorita AE, Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE, Manuálne nastavenie expozície alebo Bulb (Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb))) (Kreatívna zóna).
 • Nastavte hlavný vypínač blesku Speedlite na hodnotu Zapnuté napájanie namiesto hodnoty UZAMKNUTIE ().

Modelovacie svetlo sa nerozsvieti.

 • Ak modelovacie svetlo zhasne, prestaňte používať blesk Speedlite na 40 minút. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Canon.

Výkon blesku z pomocného lúča AF nemožno upraviť.

 • Výkon blesku je v prípade modelov EOS R3, EOS R7, a EOS R10 pevný. Pri iných fotoaparátoch s multifunkčnou päticou sa výkon blesku automaticky nastaví podľa jasu.

Snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu

Prijímače sa nespustia alebo sa neočakávane spustia na plný výkon.

 • Nastavte vysielač na možnosť Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomVYSIELAČ a prijímače na Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomPRIJÍMAČ ().
 • Použite rovnaké nastavenia pre prenosové kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému na vysielači a prijímačoch ().
 • Skontrolujte, či sa prijímače nachádzajú v prenosovom dosahu vysielača ().
 • Spustite prehľadávanie prenosových kanálov a nastavte kanál s najsilnejším signálom ().
 • Pokiaľ je to možné, umiestnite prijímače do priamej viditeľnosti vysielača.
 • Uistite sa, že prijímače smerujú k vysielaču.
 • Zabudovaný blesk fotoaparátu nemožno použiť ako vysielač počas snímania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu.

Obrázky sú preexponované.

 • Keď používate automatický blesk s troma skupinami spustenia (A – C), nenasmerujte skupinu spustenia C priamo na hlavný objekt ().
 • Keď snímate s nastavením vlastných režimov blesku pre každú skupinu spustenia, nespúšťajte viaceré skupiny spustenia v režime ETTL, ktoré sú nasmerované priamo na hlavný objekt ().

Zobrazuje sa položka Varovanie na synchronizačný čas.

 • Nastavte rýchlosť uzávierky o jeden krok pomalšiu ako maximálny synchronizačný čas blesku a uzávierky ().

Osvetlenie panela LCD sa zapína a vypína.

 • Panel LCD vysielača sa zapína alebo vypína podľa stavu nabitia prijímača (skupiny spustenia). Pozrite časť Rozsvietenie panela LCD.

Prepojené snímanie

Nedosiahne sa štandardná expozícia alebo expozícia je nerovnomerná.

 • Spoločné spustenie viacerých bleskov Speedlite pri prepojenom snímaní môže zabrániť vhodnej expozícii alebo spôsobiť nerovnomernú expozíciu. Zvážte spustenie iba jedného blesku Speedlite alebo použitie samospúšte na spustenie viacerých jednotiek v rôznych časoch.