Zrušenie nastavení blesku Speedlite

Môžete obnoviť predvolené nastavenia pre funkcie snímania s bleskom Speedlite, bezdrôtové snímanie a užívateľské režimy blesku.

  1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

  2. Vyberte možnosť Set.clear.

    • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Set.clear, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  3. Zrušte nastavenia.

    • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Nabitá, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
    • Nastavenia blesku Speedlite sa zrušia a blesk sa pripraví na snímanie s normálnym bleskom v režime blesku ETTL.

Poznámka

  • Vymazaním nastavení sa nevymaže rádiový kanál ani identifikátor bezdrôtového rádiového systému pre fotografovanie s bezdrôtovým bleskom, nastavenia vlastných/osobných funkcií (C.Fn/P.Fn) ani nastavenia vlastného režimu blesku (okrem nastavení pre automatickú aktualizáciu a prepojenie režimu fotoaparátu).