Nastavenia bezdrôtového pripojenia

Nasledovným postupom nastavte vysielač a prijímač na snímanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu s automatickým bleskom E-TTL II / E-TTL.

Nastavenie funkcie vysielača

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Nastavenie bezdrôtového pripojenia/prepojené snímania.

 2. Nastavte na možnosť Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomVYSIELAČ.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomVYSIELAČ, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Vyberte spôsob spustenia.

  • Zatlačte joystick priamo dovnútra.
  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku (1), potom potlačte joystick priamo dovnútra.
  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte z možností VŠETKY, A:B alebo A:B C, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.

Nastavenie funkcie prijímača

 1. Nastavte na možnosť Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomPRIJÍMAČ.

  • Nakonfigurujte toto nastavenie na bleskoch Speedlite, ak ich chcete používať ako prijímače.
  • Vyberte Bezdrôtový blesk s rádiovým prenosomPRIJÍMAČ rovnako ako pri nastavovaní vysielača.

Upozornenie

 • Predtým, ako vykonáte snímanie s normálnym bleskom, vybratím možnosti WIRELESS OFF zrušte bezdrôtové nastavenia (vysielač/prijímač).

Nastavenie prenosového kanála/identifikátora bezdrôtového rádiového systému

Nasledovným postupom nastavte prenosový kanál odosielateľa a identifikátor bezdrôtového rádiového systému. Nastavte rovnaký kanál a identifikátor na vysielači aj prijímačoch. Pokyny pre prijímač nájdete v návode na používanie bleskov Speedlite vybavených funkciami prijímača pri použití bezdrôtového blesku s rádiovým prenosom.

Upozornenie

 • Pre každý kanál nastavte rôzne identifikátory bezdrôtového rádiového systému, pretože k rušeniu medzi systémami s bleskami Speedlite ovládanými rádiovým prenosom môže dôjsť, aj keď sú jednotky nastavené na rôzne prenosové kanály.
 1. Zatlačte joystick priamo dovnútra.

 2. Vyberte položku (1).

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku kanála, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 3. Nastavte prenosový kanál.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku z možnosti AUTO alebo kanálov 1 – 15, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 4. Vyberte položku (2).

  • Pri nastavovaní prenosového kanála vyberte položku identifikátora, potom zatlačte joystick priamo dovnútra.
 5. Nastavte identifikátor bezdrôtového rádiového systému.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte polohu (číslicu), ktorú chcete nastaviť, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
  • Potlačením joysticku zvisle alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť 0-9, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Rovnakým spôsobom nastavte 4-ciferné číslo, potom vyberte Nabitá.
  • Keď sa vytvorí komunikácia medzi vysielačom a prijímačom, indikátor PREPOJENIE sa rozsvieti nazeleno.

Skenovanie a nastavenie prenosových kanálov vysielača

Môžete skenovať stavy rádiového signálu, a potom nastaviť prenosový kanál vysielača automaticky alebo manuálne. Nastavenie kanálu na možnosť [AUTO] sa automaticky blesk Speedlite obnoví na kanál s najsilnejším signálom. Pri manuálnom nastavovaní kanála môžete skontrolovať výsledky skenovania pri jeho obnovení.

 • Skenovanie pri aktuálnom nastavení na možnosť [AUTO]

  1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

  2. Spustite skenovanie.

   • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť SKENOVANIE, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
   • Vyberte možnosť Nabitá.
   • Prebehne skenovanie a nastavenia sa obnovia na kanál s najsilnejším signálom.
 • Skenovanie pri aktuálnom nastavení na nejaký kanál (1 – 15)

  1. Stlačte tlačidlo PODPONUKA.

  2. Spustite skenovanie.

   • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť SKENOVANIE, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
   • Vyberte možnosť Nabitá.
   • Prebehne skenovanie a zobrazí sa graf stavov signálu.
   • Vyššie hodnoty v grafe označujú silnejšie signály.

  3. Nastavte kanál.

   • Potlačte joystick vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte kanál v rozsahu 1 – 15.
   • Zatlačením joysticku priamo dovnútra nastavte kanál.

PREPOJENIE Indikátor svetla a pripojenia

Stav pripojenia môžete určiť pomocou stavu indikátora PREPOJENIE alebo ikony na paneli LCD.

Stav Popis Postup
Svieti Pripojené
Nesvieti Nepripojené Skontrolujte kanál a identifikátor
Nesvieti Príliš veľa jednotiek Celkovo neprekračujte počet 16 vysielačov a prijímačov
Nesvieti Chyba Reštartujte vysielače a prijímače
Svieti Pripojené*1
Svieti Pripojené*2

1: Keď je vysielacia strana pripojená k vedľajšiemu vysielaču

2: Keď je vysielacia strana pripojená na prepojené snímanie

Zobrazenie Popis Postup
Bezdrôtové pripojenie vysielača/Bezdrôtové pripojenie prijímača Pripojené
Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené/Bezdrôtové pripojenie prijímača nie je pripojené Nepripojené Skontrolujte kanál a identifikátor
Chyba bezdrôtového prenosu vysielacej jednotky/Chyba bezdrôtového prenosu prijímacej jednotky Príliš veľa jednotiek Celkovo neprekračujte počet 16 vysielačov a prijímačov
Chyba Reštartujte vysielače a prijímače
SUB SENDER Pripojené*1

1: Keď je vysielacia strana pripojená k vedľajšiemu vysielaču

Upozornenie

 • Prijímače sa nespustia, kým sa kanály vysielača a prijímača nebudú zhodovať. Nastavte oboje na rovnaké číslo alebo na možnosť [AUTO].
 • Prijímače sa nespustia, kým sa identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielača a prijímača nebudú zhodovať. Nastavte ich na rovnaké číslo.

Spustenie blesku vysielača zapnuté/vypnuté

Môžete nastaviť, či sa vysielač spustí spolu s prijímačmi, ktoré bezdrôtovo ovláda. Keď je aktivované spustenie blesku vysielača, vysielač sa spustí ako skupina spustenia A.

 1. Zatlačte joystick priamo dovnútra.

 2. Vyberte položku zobrazenú na obrázku (1).

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 3. Nastavte spustenie blesku vysielača.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič aktivujte alebo deaktivujte spustenie blesku vysielača, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
   • Spustenie blesku vysielača zapnuté: Spustenie blesku vysielača zapnuté
   • Spustenie blesku vysielača vypnuté: Spustenie blesku vysielača vypnuté

Poznámka

 • Deaktiváciou spustenia blesku odosielateľa sa rozšíri dostupný rozsah výkonu blesku z 1/1024 na 1/8192.

Bezdrôtové funkcie modelovacieho svetla zapnuté/vypnuté

Modelovacie svetlo pripojených vysielacích/prijímacích jednotiek sa zapína a vypína stlačením tlačidla vysielača INDIKÁTOR, keď je blesk EL-5 vysielač alebo prijímač. Týmto spôsobom môžete skontrolovať tiene objektu vytvorené viacerými bleskami Speedlite jednoduchou obsluhou vysielača. Úplným stlačením tlačidla spúšte vysielacieho fotoaparátu sa vypne aj modelovacie svetlo prijímačov.

Upozornenie

 • Keď je spustenie blesku vysielača deaktivované, tlačidlo INDIKÁTOR neaktivuje modelovacie svetlo vysielača.
 • Modelovacie svetlá skupín spustenia nastavené na režim blesku OFF a ostatné skupiny bez spustenia sa aktivujú.
 • Akékoľvek zmeny režimov blesku alebo skupín spustenia, keď je modelovacie svetlo zapnuté, nezmenia aktuálny stav svetla. Predtým, ako zmeníte tieto nastavenia, podľa potreby vypnite modelovacie svetlo vysielača.

Poznámka

 • Modelovacie svetlá prijímača môže zapínať alebo vypínať aj vedľajší odosielateľ.
 • Jas a trvanie svietenia modelovacieho svetla závisí od nastavenia každého prijímača.
 • Ako indikátor príkazov na rozsvietenie modelovacieho svetla, Indikátor modelovacieho svetla (1) v informáciách o ovládaní skupiny spustenia nemusia nevyhnutne zodpovedať aktuálnemu stavu modelovacích svetiel prijímača.