Snímanie v skupinových režimoch blesku

(1) Strop

S každou skupinou nastavenou na špecifický režim blesku môžete snímať až v piatich skupinách (A – E).

Medzi dostupné režimy blesku patria (1) E-TTL II/E-TTL, automatický blesk, (2) manuálny blesk, a (3) automatické meranie expozície externého blesku. Keď je režim blesku nastavený na možnosť (1) alebo (3), expozícia sa ovláda pre všetky jednotky tak, aby sa dosiahla štandardná expozícia hlavného snímaného objektu.

Táto funkcia je určená pre skúsených používateľov s dobrými znalosťami v oblasti osvetlenia.

 1. Pomocou joysticku na vysielači vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť Gr.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Gr, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Režim blesku prijímača sa automaticky nastaví počas snímania podľa vysielača.
 3. Nastavte skupiny spustenia prijímačov.

  • Nastavte skupinu spustenia (A – E) pre každý prijímač.
 4. Nakonfigurujte každú skupinu spustenia.

  • Na vysielači nastavte režim blesku pre každú skupinu spustenia.
  • Zatlačte joystick priamo dovnútra.
  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte skupinu spustenia, potom potlačte joystick priamo dovnútra.

  Nastavenie režimu blesku

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte režim blesku z možností ETTL, M alebo Ext.A.

  Nastavenie výkonu blesku a hodnoty kompenzácie expozície blesku

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič nastavte výkon blesku alebo hodnotu kompenzácie expozície blesku, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Pre M nastavte výkon blesku. Pre ETTL alebo Ext.A nastavte podľa potreby hodnotu kompenzácie expozície blesku.
  • Opakujte krok 4 a nakonfigurujte funkcie blesku pre všetky skupiny spustenia.
  • Nastavením položky P.Fn-03 na možnosť [1] () môžete toto nastavenie zmeniť jednoducho otočením voliča Výberový volič. Ak chcete vybrať položku nastavenia, keď je položka P.Fn-03 nastavená na možnosť [1], potlačte joystick zvisle alebo vodorovne.
 5. Pred snímaním skontrolujte, či je nabíjanie blesku dokončené.

  • Keď sa zobrazuje položka NABÍJANIE, určiť, ktoré skupiny spustenia nie sú úplne nabité môžete pomocou ikon. Napríklad ikona zobrazená v položke (1) označuje, že skupina A je úplne nabitá.
  • Po úplnom nabití všetkých skupín sa NABÍJANIE už nezobrazuje.
  • Ďalšie podrobnosti o kontrole stavu nabitia nájdete v kroku 7 v časti Automatický blesk s jedným prijímačom.
  • Všetky prijímače sa spustia v rovnakom čase v každom nastavenom režime blesku.

Upozornenie

 • Pre režim blesku Ext.A sa uistite, či prijímače podporujú automatické meranie expozície externého blesku. Prijímače sa nespustia, ak nie sú podporované.
 • V režime blesku ETTL alebo Ext.A sa expozícia ovláda tak, aby sa dosiahla štandardná expozícia hlavného objektu, ako pri použití jednej skupiny, čo môže spôsobiť preexponovanie, ak viaceré skupiny spustenia smerujú na hlavný objekt.

Poznámka

 • Podrobnosti o funkcii Ext.A nájdete v návode na používanie bleskov Speedlite, ktoré podporujú automatické meranie expozície externého blesku.
 • Písmená skupín, ktoré sa spúšťajú, nemusia nasledovať abecedne po sebe, môžete nastaviť napríklad skupiny A, C, E.
 • Pri nastavovaní režimu blesku v kroku 4 nastavte skupinu, ktorú nechcete spúšťať, na možnosť OFF. Podobne, skupiny modelovacích svetiel nastavené na možnosť OFF sa nerozsvietia po stlačení tlačidla vysielača INDIKÁTOR.