Snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s pomerom výkonu bleskov

Táto časť popisuje snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami v režime manuálneho blesku. Pre každú skupinu spustenia môžete nastaviť výkon blesku v rozsahu od plného výkonu 1/1 po 1/1024 výkonu s krokom 1/3 stupňa EV. Všetky nastavenia sa konfigurujú na vysielači.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

 2. Nastavte režim blesku na možnosť M.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť M, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
 3. Zatlačte joystick priamo dovnútra.

 4. Vyberte položku zobrazenú na obrázku (1).

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
 5. Nakonfigurujte nastavenie skupiny spustenia.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť spustenia z nasledujúcich. Tým sa aktivuje snímanie s viacerými bezdrôtovými bleskami s pridanými skupinami spustenia A – C.

   • Ak chcete rovnaký výkon zo všetkých prijímačov, vyberte možnosť VŠETKY.
   • Ak chcete nastaviť výkon pre skupiny spustenia A a B, vyberte možnosť A:B.
   • Ak chcete nastaviť výkon pre skupiny spustenia A, B a C, vyberte možnosť A:B:C.
 6. Vyberte skupinu spustenia.

  • Ak ste v kroku 5 vybrali možnosť A:B alebo A:B:C, zatlačením joysticku do zvislej polohy a následným potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne, prípadne otočením voliča Výberový volič vyberte skupinu na nastavenie výkonu blesku.
 7. Nastavte výkon blesku.

  • Zatlačte joystick priamo dovnútra.
  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič nastavte výkon blesku, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Zopakovaním krokov 6 – 7 nastavte výkon blesku pre všetky skupiny.
 8. Zhotovte snímku.

  • Každá skupina sa spustí so zadaným výkonom blesku.

Upozornenie

 • Keď je nastavená synchronizácia s krátkymi časmi, rozsah nastavenia bude je 1/128 – 1/1.
 • Pri použití iných bleskov Speedlite ako EL-5 vo funkcii prijímačov, sa nízke úrovne spustenia blesku nemusia zobraziť správne.

Poznámka

 • Keď je nastavená možnosť VŠETKY, ako skupinu spustenia pre prijímače nastavte skupinu A, B alebo C. Pri nastavení D alebo E sa neaktivujú.
 • Ak chcete aktivovať viac prijímačov s rovnakým výkonom blesku, v kroku 2 vyberte možnosť VŠETKY.