Synchronizácia na druhú lamelu

Pri použití synchronizácie na druhú lamelu pri nízkych rýchlostiach uzávierky dokážete prirodzeným spôsobom zachytiť trajektóriu pohybujúceho sa objektu, napríklad svetiel automobilu. Blesk sa aktivuje tesne pred dokončením snímania fotoaparátom (pred zatvorením uzávierky).

  1. Zatlačte joystick priamo dovnútra.

  2. Vyberte položku zobrazenú na obrázku (1).

    • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte položku, potom potlačte joystick priamo dovnútra.
  3. Vyberte možnosť Synchronizácia na druhú lamelu.

    • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť Synchronizácia na druhú lamelu, potom potlačte joystick priamo dovnútra.

Poznámka

  • Synchronizácia na druhú lamelu pracuje správne v režime snímania Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb)) (dlhodobá expozícia (Bulb)).
  • Blesky Speedlite sa v režime blesku ETTL spustia dvakrát. Prvé spustenie, ktoré neznamená poruchu, je predzáblesk na určenie výkonu blesku.
  • Ak sa chcete vrátiť znova k štandardnému spusteniu blesku, v kroku 3 vyberte položku Synchronizácia na prvú lamelu (synchronizácia na prvú lamelu) (po konfigurácii sa Synchronizácia na prvú lamelu na obrazovke nezobrazuje).