Prispôsobenie pomocou osobných funkcií

P.Fn-01: Rýchly blesk (Rýchly blesk)

Môžete nastaviť, či sa má spustiť blesk (Rýchly blesk), keď indikátor pripravenosti blesku stále bliká na červeno (pred úplným nabitím), takže sa bude čakať na nabitie kratšiu dobu.

 • 0: ON (Zapnuté)
 • 1: OFF (Vypnuté)

Upozornenie

 • Použitie rýchleho blesku pri sériovom snímaní () môže spôsobiť podexponovanie v dôsledku zníženého výkonu blesku.

P.Fn-02: Aktivácia blesku pri prepojenom snímaní (Aktivácia blesku pri prepojenom snímaní)

Môžete nastaviť, či sa má spustiť blesk Speedlite pripojený k fotoaparátu pri prepojenom snímaní (). Nastavte pre každý blesk Speedlite použitý pri prepojenom snímaní.

 • 0: OFF (Vypnuté)

  Počas prepojeného snímania sa blesk Speedlite nespustí.

 • 1: ON (Zapnuté)

  Blesk Speedlite sa počas prepojeného snímania spustí.

Upozornenie

 • Spoločné spustenie viacerých bleskov Speedlite pri prepojenom snímaní môže zabrániť vhodnej expozícii alebo spôsobiť nerovnomernú expozíciu.

P.Fn-03: Zmena nastavení pomocou voliča (Zmena nastavení pomocou voliča)

Môžete si vybrať, či chcete povoliť priamu konfiguráciu druhov funkcií zobrazených na spodnom obrázku jednoduchým otáčaním voliča Výberový volič na obrazovkách, ako je táto, na ktoré sa dostanete zatlačením joysticku priamo dovnútra.

 • 0: OFF (Vypnuté)

  Normálny spôsob obsluhy.

 • 1: ON (Zapnuté)

  Umožňuje výber položiek nastavenia (hodnota kompenzácie expozície blesku, výkon manuálneho blesku, ovládanie skupín spustenia, pomer výkonu blesku, režimy blesku pri skupinovej aktivácii, skupiny bleskov prijímača a FEB) pomocou joysticku a priamu konfiguráciu jednoduchým otočením voliča Výberový volič.

  V režime blesku MULTI je možné frekvenciu a počet zábleskov nastaviť priamo.

Upozornenie

 • Ak chcete vybrať položku nastavenia na obrazovky nastavení, keď je položka P.Fn-03 nastavená na možnosť [1], potlačte joystick zvisle alebo vodorovne.

P.Fn-04: FEM (Pamäť FE)

Môžete si vybrať, či sa má na základe výkonu blesku ETTL aktualizovať výkon blesku udržiavaný v manuálnom režime.

 • 0: OFF (Vypnuté)
 • 1: ON (Zapnuté)
 • 2: ON / MODE ETTL/M

Poznámka

 • Nastavenie P.Fn-04 na [2] obmedzí dostupné režimy na ETTL a M, keď potlačíte joystick nadol a vyberiete MODE. Ak chcete vybrať iný režim, zatlačte joystick priamo dovnútra a zobrazí sa obrazovka s nastaveniami, potlačte ho zvisle alebo vodorovne otočením voliča Výberový volič vyberte položku, potom vyberte režim.

P.Fn-05: Zvuková signalizácia (Zvuková signalizácia)

Môžete aktivovať zvukovú signalizáciu po úplnom nabití blesku Speedlite.

 • 0: ON (Zapnuté)

  Pri bežnom snímaní (fotografovanie s bleskom na fotoaparáte) vydá blesk Speedlite pri úplnom nabití zvukový signál.

  Keď je blesk Speedlite nastavený ako vysielač pri snímaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiového prenosu, vysielač po úplnom nabití všetkých bleskov Speedlite (vysielačov a prijímačov) vydá zvukový signál. Zvuková signalizácia vysielača umožňuje potvrdiť nabitie celého bezdrôtového systému. Na prijímačoch možno položku P.Fn-05 nastaviť na možnosť [0] alebo [1]. Keď sú blesky Speedlite nastavené ako bezdrôtové prijímače pri prepojenom snímaní (), každý blesk Speedlite nastavený na možnosť [0] po úplnom nabití vydá zvukový signál.

 • 1: OFF (Vypnuté)

  Blesk Speedlite nevydá zvukový signál.

Upozornenie

 • Rovnako pri nastavení na možnosť [0] blesk Speedlite vydá zvukový signál, ak vysoká teplota hlavy blesku alebo batérie obmedzí spustenie ().

P.Fn-06: MODELOVACIE SVETLO (jas) (Modelovacie svetlo (jas))

Môžete nastaviť jas modelovacieho svetla.

Otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť, potom potlačte joystick priamo dovnútra.

(1) Vybratá poloha kurzora

(2) Predvolený indikátor

 • Jas svetla: Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič nastavte jas modelovacieho svetla.

Poznámka

 • Keď svieti modelovacie svetlo, jas môžete nastaviť tiež vodorovným potlačením joysticku alebo otočením voliča Výberový volič, potom potlačte joystick priamo dovnútra.

P.Fn-07: MODELOVACIE SVETLO (obdobie rozsvietenia) (Modelovacie svetlo (obdobie rozsvietenia))

Môžete nastaviť obdobie rozsvietenia modelovacieho svetla.

 • 0: 5 min.
 • 1: 30 min.
 • 2: Neobmedzené

P.Fn-08: PRIAME PRISPÔSOBENIE (prispôsobenie joysticku) (Prispôsobenie joysticku)

Často používané funkcie môžete priradiť zvislým alebo vodorovným polohám joysticku. Zjednodušuje to prístup k obrazovke nastavení – stačí potlačiť joystick v smere, ktorému je funkcia priradená.

Ak chcete vybrať smer nastavenia, potlačte joystick vodorovne a ak chcete vybrať funkciu, ktorú chcete priradiť, potlačte ho zvisle.

 • Je možné konfigurovať nasledujúce funkcie.
  • Priame menu: Priame menu
  • MODE: Režim blesku
  • Nastavenie bezdrôtového pripojenia/prepojené snímania: Nastavenie bezdrôtového/prepojeného snímania
  • Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku: Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku
  • PRIBLÍŽENIE: Zoom blesku
  • SYNC: Synchronizácia uzávierky
  • Intenzita modelovacieho svetla: Intenzita modelovacieho svetla

Poznámka

 • Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia pre všetky prispôsobené nastavenia, potlačte joystick vodorovne, vyberte možnosť [RESET], potom zatlačte joystick priamo dovnútra.