Automatický blesk s jedným prijímačom

Táto časť popisuje základné plnoautomatické bezdrôtové snímanie s bleskom EL-5 nasadeným na fotoaparát vo funkcii vysielača a bleskom EL-5 nastaveným ako prijímač.

 1. Nastavte jednotku ako vysielač.

  • Nastavte blesk EL-5 nasadený na fotoaparát ako vysielač ().
  • Ako vysielače môžete tiež použiť aj iné zariadenia vybavené bezdrôtovou funkciou vysielača pri použití bezdrôtového blesku s rádiovým prenosom.
 2. Nastavte jednotku ako prijímač.

  • Nastavte blesk EL-5 tak, aby bol bezdrôtovo ovládaný vysielačom ako prijímač ().
  • Ako vysielače môžete tiež použiť aj iné blesky Speedlite vybavené funkciou prijímača pri použití bezdrôtového blesku s rádiovým prenosom.
 3. Skontrolujte kanál a identifikátor.

  • Nastavte rovnaký prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému na vysielačoch a prijímačoch, ak sa líšia ().
 4. Umiestnite fotoaparát a ostatné blesky Speedlite.

 5. Pomocou joysticku na vysielači vyberte možnosť MODE.

 6. Nastavte režim blesku na možnosť ETTL.

  • Potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič vyberte možnosť ETTL, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Prijímač sa počas snímania automaticky nastaví na možnosť ETTL prostredníctvom ovládania z vysielača.
  • Skontrolujte, či je ovládanie skupín spustenia nastavené na možnosť VŠETKY.
 7. Skontrolujte pripojenie a uistite sa, či sú zábleskové jednotky nabité.

  • Potvrďte, či indikátor PREPOJENIE svieti nazeleno.
  • Skontrolujte, či svietia indikátory pripravenosti blesku na vysielači aj prijímači.
  • Keď je položka P.Fn-05 nastavená na možnosť [0], vysielač po nabití všetkých bleskov Speedlite vydá zvukový signál ().
  • Skontrolujte, či sa na paneli LCD zobrazí ikona Nabíjanie prijímača je dokončené (1) signalizujúca dokončenie nabíjania vysielača/prijímača (NABÍJANIE sa nezobrazuje).
  • Podrobnosti o rozsvietení panela LCD vysielača nájdete v časti Rozsvietenie panela LCD.
 8. Skontrolujte funkciu.

  • Stlačte testovacie tlačidlo blesku na vysielači.
  • Blesky Speedlite sa spustia. Ak sa nespustí, skontrolujte, či je prenosovom dosahu ().
 9. Zhotovte snímku.

  • Rovnako ako pri štandardnom fotografovaní s bleskom, po nakonfigurovaní fotoaparátu snímajte.

Upozornenie

 • Kým svieti indikátor PREPOJENIE, rádiový prenos nie je možný. Dôkladne skontrolujte prenosové kanály a identifikátory bezdrôtového rádiového systému vysielačov a prijímačov. Ak sa nedokážete pripojiť s rovnakými nastaveniami, reštartujte vysielače a prijímače.

Poznámka

 • Zábleskové pokrytie vysielača a prijímača sa nastaví na 24 mm. Zábleskové pokrytie môžete nastaviť aj manuálne.
 • Vysielač sa môže tiež spustiť ().
 • Modelovací blesk môžete spustiť stlačením tlačidla na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte, keď je blesk EL-5 nastavený ako prijímač (). Modelovací blesk nie je možné spustiť týmto spôsobom, keď je blesk EL-5 nastavený ako vysielač.
 • Keď je blesk Speedlite nastavený ako vysielač, automatické vypnutie sa aktivuje približne po 5 minútach.
 • Ak chcete zapnúť prijímač, ktorý je v režime automatického vypnutia, stlačte testovacie tlačidlo blesku.
 • Spustenie testovacieho záblesku nie je k dispozícii, keď je aktívny časovač blesku na fotoaparáte alebo podobné funkcie.
 • Čas do automatického vypnutia na prijímači môžete zmeniť v položke C.Fn-10.
 • Zvukovú signalizáciu, keď sú všetky blesky Speedlite (vysielače a prijímače) úplne nabité, môžete nastaviť v položke P.Fn-05.

Rozsvietenie panela LCD

Pri fotografovaní s bezdrôtovým bleskom je panel LCD vysielača zapnutý alebo vypnutý v závislosti od toho, či sú vysielače a prijímače (skupiny spustenia) nabité.

Panel LCD vysielača sa rozsvieti, keď vysielač a prijímač nie sú úplne nabité. Osvetlenie panela LCD sa vypne približne 12 s po úplnom nabití vysielačov a prijímačov.

Panel LCD vysielača sa znova rozsvieti, keď sa počas snímania obnoví nabíjanie vysielača a prijímača.

Upozornenie

 • Na paneli LCD vysielača sa zobrazuje NABÍJANIE dovtedy, kým vysielač alebo akýkoľvek prijímač (skupiny spustenia) nie sú úplne nabité. Pred snímaním skontrolujte, či sa na paneli LCD nezobrazuje NABÍJANIE.

Fotografovanie s bleskom Použitie bezdrôtových funkcií

Bezdrôtový systém eliminuje potrebu nastavovania nasledujúcich funkcií na prijímačoch, ktoré sa konfigurujú automaticky na základe nastavení vysielača. To umožňuje fotografovanie s bezdrôtovým bleskom podobne ako štandardné fotografovanie s bleskom.

Poznámka

 • Kompenzáciu expozície blesku a zábleskové pokrytie môžete nastaviť aj manuálne na každom prijímači.
 • Keď je blesk EL-5 nastavený ako vysielač, je možné bezdrôtové snímanie so synchronizáciou na druhú lamelu s inými bleskami Canon Speedlite nastavenými vo funkcii prijímača. Podrobnosti o kompatibilných bleskoch Speedlite nájdete v Doplňujúcich informáciách ().

Použitie viacerých vysielačov

Ako vysielače možno nastaviť viacero zariadení. Snímanie s bezdrôtovým bleskom za rovnakých svetelných podmienok (s rovnakými prijímačmi) je možné aj pomocou iných fotoaparátov – prepnutím fotoaparátu, ku ktorému je pripojený vysielač.

Pri použití viacerých vysielačov sa na paneli LCD zobrazí SUB SENDER.

Upozornenie

 • Indikátory PREPOJENIE, ktoré sú zhasnuté, alebo zobrazenie ikony Bezdrôtové pripojenie vysielača nie je pripojené na paneloch LCD znamená, že blesky Speedlite nie sú pripojené. Skontrolujte prenosový kanál a identifikátor bezdrôtového rádiového systému, potom reštartujte vysielač.
 • Pri fotografovaní s bezdrôtovým bleskom neprekračujte celkový počet 16 vysielačov a prijímačov.

Poznámka

 • Fotografovanie s bleskom je možné aj vtedy, keď vysielač je vedľajším vysielačom.