Kompenzácia expozície blesku

Výkon blesku je možné upraviť. Hodnotu kompenzácie expozície blesku možno nastaviť v rozsahu ±3 stupne s krokom 1/3 stupňa EV.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku.

 2. Nastavte hodnotu kompenzácie expozície blesku.

  • Potlačením joysticku vodorovne alebo otočením voliča Výberový volič nastavte rozsah kompenzácie, potom potlačte joystick do priamo dovnútra.
  • Hodnota „0.3“ označuje 1/3 stupňa a „0.7“ označuje 2/3 stupňa.
  • Ak chcete kompenzáciu expozície blesku zrušiť, nastavte hodnotu späť na hodnotu „±0“.
  • Po nastavení novej hodnoty sa táto nezmení, ak potlačíte joystick zvisle.
  • Po zmene hodnoty sa zmenená hodnota nenastaví, ak je stlačené tlačidlo Zrušiť.

Poznámka

 • Všeobecne platí, že pre svetlé objekty nastavte kladnú kompenzáciu a pre tmavé objekty zápornú.
 • Keď sa korekcia expozície nastavuje s krokom 1/2 stupňa vo fotoaparáte, kompenzácia expozície blesku sa bude nastavovať v rozsahu ±3 stupne s krokom 1/2 stupňa.
 • Nastavenie v prípade blesku Speedlite má prednosť, ak sa kompenzácia expozície blesku nastavuje v blesku Speedlite aj vo fotoaparáte.
 • Hodnotu kompenzácie expozície blesku môžete nastaviť priamo otočením voliča Výberový volič bez toho, aby ste vybrali možnosť Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku pomocou joysticku (C.Fn-13).