O tejto príručke

Ikony v tejto príručke

Výberový volič Označuje výberový volič.
Časovač 12 sekúnd/Časovač 16 sekúnd Označuje trvanie (približne 12 alebo 16 sekúnd) činnosti pre tlačidlo, ktoré ste stlačili, podľa toho, kedy tlačidlo uvoľníte.
  • Čo sa týka tlačidiel alebo pozícií nastavení, sprievodca používa rovnaké ikony alebo položky zobrazenia ako na blesku Speedlite.
Prepojenie Prepojenia na stránky so súvisiacimi témami.
Varovanie

Varovanie na zabránenie možným problémom pri snímaní.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie.

napravo od nadpisov strany označuje, že funkcie sú k dispozícii, len keď je fotoaparát nastavený do režimov kreatívnej zóny (Flexibilná priorita AE, Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE, Bulb (Dlhodobá expozícia (Bulb)) alebo Manuálne nastavenie expozície).

Odstraňovanie problémov Tipy pri odstraňovaní problémov

Základné predpoklady

  • Pokyny platia pre blesk Speedlite a fotoaparát so zapnutým napájaním ().
  • Ikony použité v texte na označenie tlačidiel, voličov a symbolov zodpovedajú ikonám na blesku Speedlite a fotoaparáte.
  • Funkcie je možné nastaviť potlačením joysticku zvisle alebo vodorovne alebo otáčaním voliča Výberový volič na výber.
  • Nastavenie funkcie sa ukončí stlačením tlačidla Zrušiť.
  • Pre užívateľské/osobné funkcie blesku Speedlite, ako aj funkcie ponuky/užívateľské funkcie fotoaparátu sa predpokladajú predvolené nastavenia.